Kezdőlap

Ferenczy Sándor,

ügyvéd, F. József földbirtokos és Gyarmathy Sára fia, szül. 1828-ban Adorjánházán Veszprémmegyében; szülei adorjánházi nemesi birtokukat zálogba adván, 1834-ben Lugosra Krassómegyébe költöztek, hol F. S. a gymnasiumot végezte. Ekkor a szabadságharcz kitört és ő is fegyvert fogott; mint honvédhadnagy részt vett a facseti, bogsányi, verseczi, aradi s temesvári ütközetekben. A fegyverletétel után folytatta iskoláit és 1858-tól 1860-ig ügyvédi gyakornok volt Aradon. 1861-ben ügyvédi oklevelet nyert. 1862-ben Szentesre került, hol mint városi törvényszéki tanácsos, majd mint ügyvéd működött. 1871-ben Pestre költözött és miután az ügyvédség nem foglalkoztatta eléggé s abból jövedelme is csekély volt, 1872-ben a Népujságot szerkesztette, melyet csaknem egészen maga irt és vezérczikkel, beszélylyel és közgazdasági rovattal látott el; azonban az 500 előfizető nem fedezvén a költségeket, kénytelen volt négy hónap múlva a lapot megszüntetni. A fővárosból vidékre költözött és előbb Baracskán, azután Vaálban (Fehérm.) birtokot vett és az ügyvédséget folytatta. Az utóbbi helyen él jelenleg, «de már annyira reszkető beteg, miként neje által ő maga jelenti, hogy írni már éppen nem bir».

Jogi czikkei a Jogtudományi Közlönyben (1884. Becsületsértő állítás be nem bizonyítható, Biró és ügyvéd, 1885. Az ügyvédi rendtartás 105. §-ához. Adalék a hagyatéki eljáráshoz, 1886. A perköltségek birói megállapításához. A magánvád kérdése); irt még a Jogba s más hirlapokba is.

Munkái:

1. Egy fácska első gyümölcse a szépirodalom kertjéből. Arad, 1860. (Próza és versek.)

2. Bátorító szó a néphez. Szentes, 1862.

3. Hazafias tanács a választó néphez. Irta egy független polgár. Pest, 1872.

4. Országgyűlési képviselőnek kit válaszszunk, hogy 50 millió forinttal kevesebbet adózhassunk? Székesfehérvár, 1875.

5. Az önkény hatalma. Bpest, 1880.

Szerkesztette s kiadta A Nép Ujsága cz. politikai, szépirodalmi és gazdálkodási heti lapot 1872. jan. 7-től ápr. 14-ig Pesten.

Petrik Könyvészete.

M. Könyvészet 1880. és önéletrajzi adatok.