Kezdőlap

Fésős (Fésűs) András,

ev. ref. lelkész, szül 1801. decz. 25. Hiripen Szatmármegyében, hol hason nevű atyja szintén pap volt; tanulmányait a szatmári gymnasiumban kezdte; atyja halála után kettőzött szorgalommal tanult, hogy ekként özvegy édes anyján könnyítsen; a debreczeni kollegiumban folytatta iskoláit és 1818-ban lépett a felső osztályba; ott végezte a theologiát is, azután köztanító volt a gymnasium III. osztályában. 1827-től a kisujszállási gymnasium igazgatója volt és 1829-ben a göttingai egyetemre ment; honnét 1830 őszén haza jött és Szatmáron az elaggott Gáti István mellett volt segédlelkész; ennek nyugalomba helyezése után pedig 1831. ápr. 24. rendes lelkész. 1841. máj. a debreczeniek hívták meg papjuknak. Mint jeles szónok az 1843-44. országgyűlésre az egyházkerület Pozsonyba őt küldte föl hitszónoknak. 1842-ben a debreczeni egyházmegye megválasztotta esperesnek s a kerület főjegyzőnek; ezen hivataláról azonban 1855. jan. elején betegsége miatt lemondott és aug. 29. meghalt Debreczenben.

Beköszöntő, kibucsuzó s jelesebb egyének felett mondott halotti beszédei az Egyházi Beszédek (II. Pest, 1845.) cz. gyűjteményben, a Török-Székács-féle Protestáns Lelkészi Tárban (Pest, 1854.) és a Fördős-féle Papi Dolgozatok gyászesetekre (VII. Kecskemét, 1857.) cz. gyűjteményes munkákban jelentek meg.

Munkái:

1. Az isten beszédét meg nem egyelítő vallás szolga. Bemutatta a debreczeni reform. gyülekezet előtt lelkitanítói hivatalát megnyitó beszédében 1841. eszt. tavaszutó 16-án. Debreczen, 1841.

2. A sokat tanított oktató, s a szenvedőket beszédeiben fölemelt vallás-szolga... Debreczen, 1841. (Buday Ézsaiás ref. superint. felett mondott gyászbeszéd. Többekkel együtt.)

3. Egyházi beszédek, melyeket az 1843-44. országgyűlés alkalmával tartott. Debreczen, 1845.

4. Karácsoni egyházi beszéd, tartotta a debreczeni ref. templomban 1848-ban. Debreczen.

5. Közönséges alkalmi és ünnepi beszédek. 1. füzet. Közönséges egyházi beszédek. Debreczen, 1858 (és 1864. kiadta veje Német Lajos debreczeni lelkész.)

Danielik, M. Irók II.

Protestáns Népkönyvtár III. 48. l.

Sárospataki Füzetek 1860. 238. l.

Prot. Képes Naptár 1870. arczkép.

Moenich és Vutkovich. M. Irók 412. l.

Kiss Kálmán, Szatmári egyházmegye története 352. l.

Petrik Könyvészete és Bibliogr.

Bakóczi János szives közlése.