Kezdőlap

Fillinger Károly,

polgári s kereskedelmi középiskolai igazgató, F. Lipót egyetemi tanár unokaöcscse, szül. 1845. decz. 24. Győrött, hol atyja kádármester volt és jelenleg is él; F. K. a gymnasium hat osztályát szülővárosában végezte; azután a cisterciek szerzetébe lépett Zirczen és ott töltött egy évet mint novicius, azután Egerben végezte a VII. és VIII. osztályt 1865-ben; mint theologus az egri lyceumba járt három évig, a III. és IV. kursust egyszerre végezte 1868-ban és ekkor tanár lett az egri főgymnasiumnál. 1872-ben tanári vizsgát tett az egyetemen; ugyanazon évben kilépett a rendből és Pest város törvényhatósága megválasztotta tanárnak a belvárosi polgári leányiskolához. 1876. Budapest főváros tanácsa megválasztotta igazgatónak az ugyanekkor megnyitott józsefvárosi polgári fiúiskolához, mely 1876-ban ideiglenesen a Ferenczvárosba helyeztetett át s azután ott is maradt. 1873-tól 1881-ig a budapesti kereskedelmi akadémiánál is tanított természetrajzot és árúismét. 1887-ben a vezetése alatti polgári iskola kereskedelmi középiskolával bővittetett ki, melynek igazgatásával szintén megbizatott.

Munkái:

1. A természetrajz vezérfonala. A középtanodák alsóbb osztályai és a polgári iskolák használatára I. rész. Az állatok természetrajza, Bpest, 1874. II. rész. A növények természetrajza, Bpest, 1874.

2. Árúisme. Bpest, 1877.

3. Az állatok természetrajza a polgári iskolák számára. I. rész. (Gerinczes állatok.) Bpest, 1878. (2. kiadás 1880. 4. kiad. 1889. 5. kiad. 1891. Bpest.) II. rész. (Gerincztelen állatok.) Bpest, 1878. (2. kiadás 1883. 3. kiad. 1889. 4. kiad. 1892. Bpest.)

4. Általános árúisme. I. Állat- és növényországi része. Kereskedelmi s ipariskolák hazsnálatára. Bpest, 1887. (2. kiadás. Bpest, 1892.)

5. A növények természetrajza. A polgári fiú- és leányiskolák számára. Bpest, 1892. Két rész.

Szerkeszti a budapesti IX. kerületi nyilvános polgári fiúiskola Értesítőjét 1877-től.

Szinnyei Könyvészete.

Tipray Könyvészete 1878-79.

M. Könyvészet 1882-1883. 1887-89. 1891-92.

Egyetértés 1893. 159. sz. és önéletrajzi adatok.