Kezdőlap

Fillinger Lipót,

theologiai doktor, egyetemi tanár, a m. tudom. akadémia lev. tagja, szül. 1787-ben Győrött, hol mint serdült ifjú az egyházi rendbe lépett; a pesti központi papnevelőintézet növendéke volt; 1811-ben a theologia doktorává avatták; kápláni s plébánosi hivatalt viselt egyházmegyéjében; azután a győri papnevelőházban 19 évig a theologia tanítója, 1833-tól pedig a pesti egyetemen a görög nyelv, hermeneutica s az uj testamentomi exegesisnek professora volt. Terjedelmes nyelvtudománya, különösen pedig a bibliai nyelvekben való ritka jártassága birta reá a m. tud. akadémiát, hogy 1834. nov. 8. levelező tagjáúl választotta. 1843-44-ben az egyetem rectora volt. Meghalt 1844. decz. 7. Pesten. Egyéb közhasznú alapítványain kivül nagy becsű könyvtára jobb részét az egyetemi könyvtárnak hagyta.

Munkája: Assertiones ex universa theologia... m. aug. 1811. Pestini.

Kézirati munkája: Hermeneutica biblica (a budapesti egyetem könyvtárában).

Religio és Nevelés 1844. II. 47. sz. 1845. II. 31. sz.

P. Hirlap 1844. 413. sz.

M. Akadémiai Értesítő 1843-44. (Emlékbeszéd Szilassy Jánostól.)

M. Tudós-Társ. Évkönyve VII. 1. oszt. Buda, 1846. (Toldy F.) és gyászjelentés.