Kezdőlap

Filtsch Daniel,

ág. ev. lelkész, szül. 1730. decz. 10. Nagy-Szebenben vagyonos szülőktől; az ottani gymnasiumban Bruckner János alatt tanult; 1750-ben a jenai egyetemen a természettudományokat és bölcseletet hallgatta. Miután hazájába visszatért, Schunn és Felmer társaságában tapasztalatok gyűjtése végett beutazta Erdélyt. A szebeni iskolában tíz évig szolgált, mire 1763. ápr. 9. Felmer utódja lett a rectori hivatalban. 1767. júl. 1. városi prédikátor, szept. 21. plébános Keresztény-Szigeten (Grossau), 1772. jan. 29. városi lelkész Nagy-Szebenben és 1778-ban a nagy-szebeni káptalan dékánja lett. Tagja volt az erdélyi Therezianumi gazdasági társaságnak; természeti- s mintagyűjteményt rendezett be a nagyszebeni gymnasiumban; az ág. ev. árvaházban a selyemtenyésztést hozta be s uj iskola épületet emelt. 1777-78-ban 15 hónapot töltött Bécsben, hogy a szász papság tizedét védelmezze, hol az udvarnál való fogadásoknál ékesszóllásával tünt ki. Távollétében 1777. márcz. 9. a berethalmi község választotta meg lelkészének. Szélütés érte s ez két évig megakadályozta tevékenységében, mígnem 1793. decz. 24. meghalt.

Latin uj évi üdvözlete gróf Broune Miksa Ulisses tábornokhoz megjelent a Faustissimum anni novi... (Szeben. 1749) cz. gyűjteményben; Tyrocinium Poëticum seu pruisae Poëseos Lineae in praelectionibus ulterius ducendae (Felmer, Tabulae Oratoriae Freyerianae. Cibinii, 1761. 7-17. l.); latin ódája (Das Lob Franz I., weil, röm. Kaisers. Hermannstadt, 1765. 17-21. l.); a 44. és 45. ének az 1793. szebeni Gesangbuchban, úgy a 209. régi ének, melyet átalakított; Ode auf Joseph v. Sachsenfels (Felmer's Ehrengedächtniss, Hermannstadt, 1763. 11-16. l.); Kurze Geschichte der Zehnten der sächsischen Geistlichkeit in Siebenbürgen (Siebenbürg. Quartalschrift. V. 33-51 és 115-131. l.).

Munkái:

1. Trauerrede auf Maria Josepha, römische Kaiserin, gehalten den 19. Juli 1767. Hermannstadt.

2. Sinngedichte Auf Joseph II., römischen Kaiser, aus dessen Reise in Siebenbürgen. Hermannstadt, 1773.

3. Trauer-Rede auf den Tod der K. K. Maria Theresia, gehalten in der Hermannstädter evang. Pfarrkirche den 22. Januar 1781. Hermannstadt (a Gedächtniss des Lebens und Todes Marie Theresie... cz. munkában.)

4. Der Brand im Getraide, dessen Ursachen und Mittel darwider. Hermannstadt, 1791.

5. Physisch-ökonomische Beurtheilung derin Siebenbürgen entdeckten Steinkohlen. Hermannstadt, 1792.

Kézirati munkái: Plan zur bessern Lehr-Art im Unterricht der Schuljugend és Deductio diplomatum juris decimarum cleri Saxonici in Transilvania.

Trausch, Schriftsteller-Lexikon I. 316.