Kezdőlap

Fináczy Ernő,

bölcseleti doktor, gymnasiumi igazgató, szül. 1860. máj. 10. Budán; középiskoláit a pécsi s budapesti II. ker. kath. főgymnasiumban 1877-ben végezte; a budapesti egyetemen 1877-80-ig philologiai, philosophiai és paedagogiai előadásokat hallgatott; 1880-ban a classica-philologiából tanári vizsgálatot, 1881-ben philosophiai doktorátust tett. 1880-81-ben rendes tagja volt a gyakorló főgymnasiumnak; 1881-84-ig a pancsovai, 1885-ben a budapesti VII. ker. áll. főgymnasiumnak volt rendes tanára. 1885 végén szolgálattételre a közoktatási miniszteriumba rendeltetett be, hol jelenleg is működik. 1888-89-ben állami segélylyel Dél-Német- és Francziaországban az oktatásügyet tanulmányozta. 1891 óta az orsz. közoktatási tanács középiskolai előadója, a budapesti philologiai társaság első titkára. 1893-ban ő felsége gymnasiumi igazgatóvá nevezte ki.

Classica-philologiai és paedagogiai értekezéseket és könyvismertetéseket irt a következő szaklapokba: Egyetemes Philol. Közlöny (1878 óta, 1882. Heinsius Miklós emlékezete, Római nő-költők, Sappho és Phaon, 1883. Pindaros élete és költészete, 1888. Janus Pannonius egy ismeretlen kiadása), az Országos Középiskolai Tanáregylet Közlönye (1883 óta), Ungarische Revue (1886. Anakreon in Ungarn, 1887. Ungarns öffentliche Bibliotheken), Egyetemes Közoktatásügyi Szemle (1889.), Budapesti Szemle (1891. A berlini iskolai conferentia), M. Paedagogia.

Programmértekezései: A régi görög gyermekjátékok (Budapesti VII. ker. áll. gymn. Ért. 1885. ism. Philol. Közlöny).

Munkái:

1. Julianus császár. Tanulmány. Bpest, 1880. (Különnyomat az Egyetemes Philol. Közlönyből.)

2. A görög irodalom története. Jebb R. C. után angolból ford. Bpest 1880. (2. kiadás. Bpest, 1892. Athenaeum Kézikönyvtára VI.)

3. A görög nő az ó-korban. Bpest 1881.

4. Livius élete és történetirói munkássága. Capes W. után angolból ford. Bpest, 1886.

5. A franczia középiskolák multja és jelene. Bpest, 1890. (Ism. Egyet. Philol. Közlöny, Fővárosi Lapok 237. sz. Egyetértés 274. sz. Prot. Egyh. és Isk. Lap stb.)

6. Lykurgos beszéde Leokrates ellen. Görögül és magyarul. Ford., bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta. Bpest, 1893.

M. Könyvészet 1886. 1892.

Horváth Ignácz Könyvészete 1890. és önéletrajzi adatok.