Kezdőlap

Fiók Károly,

főgymnasiumi tanár, szül. 1857-ben Nagy-Károlyban Szatmármegyében, hol atyja F. József kézműves volt; Debreczenben tanult a ref. főiskolában, hol 1878. okt. 12. lépett a felső osztályba; 1883. júl. 1-től 1884. júl. 1-ig főiskolai senior volt. 1888-ban nyert tanári oklevelet és jelenleg a budapesti ev. ref. főgymnasiumban a latin és görög nyelv tanára.

Szanszkrit és persa fordításai által lett neve ismertté. A Kisfaludy-társaságban 1882-ben mutatták be Szohrab költői beszélyt, perzsából fordítva, mely dicséretet nyert (megjelent a Kisfaludy-Társaság Évlapjaiban XVII.), a Budapesti Szemlében is több műfordítása jelent meg, ilyenek: A felhőposta, költ. Kalidásza után (XXXV. 1883), Részlet a Sakuntalából (XLVI. 1886), A Sahnaméból, Firduszi után (1887), Szávitri vagy a hűség diadala, hindu rege a Mahabharátából LIX. 1889). Czikke: Pár szó egy megkésett Könyvismertetéshez, válaszúl Brassai S. úrnak (Egyet. Philol. Közlöny 1887.)

Munkái:

1. Nala és Damajanti, hindu rege a Mahâ Bhâratából, ford. Kiadja a Kisfaludy-társaság. Bpest, 1885. (Ism. és mutatv. a Bud. Szemle XXXVIII. 1884. XLIV. 1885.)

2. Kalidásza, Sakuntala. Hindu dráma, ford. Kiadja a Kisfaludy-társaság. Bpest, 1887. (Ism. Bud. Szemle 1888.)

3. Szohráb. Költői elbeszélés Abúl Kászim Sáh-Náme cz. művéből perzsából. Bpest, 1888. (Olcsó Könyvtár 241.)

Szerkesztette a debreczeni hittanszaki önképző társulat Közlönyét 1881. nov. 1-től 1882. júniusig Ferenczy Gyulával együtt.

M. Könyvészet1885. 1887-88.

Rajner Ferencz, Középiskolai Tanári Névkönyv, Bpest, 1893. 35. l.