Kezdőlap

Firczák Gyula,

theologiai doktor, munkácsi görög szert. kath. püspök, F. Bazil gör. kath. lelkész és Hadzsega Terézia fia, szül. 1836. aug. 26. Horlyón Ungmegyében; a gymnasiumot Munkácson, Ungvárt, Kassán és Szatmáron végezte. Popovics Bazil püspök, ki közeli rokona volt, 1855-ben fölvette őt a munkácsi egyházmegye papnövendékei közé, mire a hittudományok hallgatására Bécsbe a sz. Borbáláról nevezett gör. kath. központi papnevelőbe ment, hol a négy évi tanfolyam bevégezése után még egy évet töltött, a mikor az alap- és ágazatos hittanból doktori szigorlatot is tett. 1861. szept. 26. áldozó pappá szenteltetett föl és az ungvári theologiai lyceumban theologiai tanár lett s tantárgyát ékes latin nyelven adta elő. 1863. és a következő években beutazta Ausztriát, Bajorországot és Svájczot, 1867-ben Franczia- és Angolországot, különösen a papnevelőintézeteket és internátusokat tanulmányozta. 1866-ban szentszéki ülnökké, 1871-ben cz. kanonokká, 1875-ben a papárvaleány nevelő- és tanintézet igazgatójává, 1876 elején a papnevelő intézet rektorává és ugyanazon évben valóságos kanonokká, 1879-ben becsületvölgyi cz. apáttá, 1883-ben lyceumi prodirectorrá s 1886-ban nagypréposttá neveztetett ki. 1883-ban a theologiai lyceumnak kötelező tantárgyai közé fölvétette az Aquinói sz. Tamás bölcseletét is; az egyházi irodalmi iskola fölvirágzott alatta, az ének- és a zeneegylet pedig ő benne, a ki a zenének oly nagy művelője, lelkes és áldozatkész védnökre talált. Az 1882-ben tartott egyházmegyei synoduson mint a tanügyi osztály előadója működött. Midőn a nagybereznai kerület 1887-ben országgyűlési képviselővé választotta meg, rectori állásától megvált. Ettől fogva nagyobbrészt Budapesten időzött és az ország közügyeivel foglalkozott; azért Ungvárra, sőt Rómába is eljárt, hol a magyar zarándokoknak beszédet is tartott. Mint országgyűlési képviselő a tanügyi bizottság elnöke volt. 1891. május 25. a király munkácsi püspökké nevezte ki.

Tanárkodása elején két dogmatikai tankönyvet irt: Excerpta theologiae fundamentalis és Escerpta theologiae specialis. (E két munka 15 évig mint tankönyv használtatott az ungvári theologiai lyceumban és csak autograph útján lett sokszorosítva.)

Az Ungmegye bizottsági ülésein mondott beszédeit a Kárpát és Ung helyi lapok hozták; 1867-70-ben több nevelésoktatási czikk jelent meg tőle a Kárpátban. 1887-88-ban az országházban és a tanügyi bizottságban tartott beszédei a napi lapokban jelentek meg sat.

Egyházi beszédei kéziratban vannak. Egy főpásztori körrendelete a Néptanítók Lapja tárgyában e lapban jelent meg 1880-ban.

Ország-Világ 1890. 11. sz. arczk.

Felvidéki Sion 1891. 14. sz.

Kelet 1891. 28. sz. arczk.

Vasárnapi Ujság 1892. 18. sz. arczk.