Kezdőlap

Fischer György,

ág. ev. lelkész, szül. Chlumeckben Csehországban, honnan szülei a megindult vallási üldözések miatt 1629-ben, midőn még gyermek volt, menekülni kényszerültek. Magyarországon Szepesmegyében telepedtek le s itt, Szepes-Olasziban kezdette tanulmányait Stankovius tanító vezetése alatt; innen Selmeczre ment, hol Leonhardi Péter rektorsága alatt (1633-47) tanult; azután Kézsmárkra ment, hol Praetorius Dávid a felsőbb tudományokra tanította; Elbingenben Mybius Mihály és Comenius Ámos voltak tanárai; s a königsbergi egyetemen végezte be tanulását. Hazatérte után a kézsmárkiak azonnal meghivták a csehajku gyülekezet lelkészének, egyszersmind a németek diakonusa volt. 1646. jún. 30. Bártfán fölszenteltetett Wagner Márton superintendens által; 1651-ben Kassára hivták meg cseh prédikátornak, hol 1659. júl. 14. Link Máriát vette nőül. 1672-ben a főtemplomot és lelkészlakot elvették tőle s ő fogságba került, bilincseit két évig viselte; mivel hitvallásától elszakadni nem akart, kiutasíttatott az országból. Előbb Sziléziába ment Briegbe, azután Boroszlóba, majd Lengyelországba Ravischiba, végre Poroszországba Thornba. Hivatalt azonban egész számkivetése alatt nem kapott. Midőn az 1681. soproni országgyűlés a számüzöttek érdekében is alkotott törvényt és a visszatérést megengedettnek nyilvánította, F. is elindult fiával együtt, hogy Kassára visszatérjen; azonban 1682-ben még Lengyelországban meghalt.

Munkája: Eine Betrachtung zur Geduld und Trost aller Bedrängten und verfolgten evangelischen Christen, in Verlust der Häuser Gottes und sonst leiblicher und geistlicher Freude, an alle evangelische Mitchristen, die heut zu Tage hie und da leben; welche in tiefster Demuth seines Herzens übergiebt Georg Fischer, gewesener evangelischer Prediger bel 21 Jahren in Oberungarn in der Hauptstadt Kaschau, und etwas anders wo, als er von Königsberg anno 1646. (valószinűleg 1681) nach Hause kommen ist, anjetzt ins neunte Jahr aber ein betrübter Exulant, alles nach Gottes Willen. Hely n.

Klein Nachrichten II. 157. l.

Rácz Károly, A pozsonyi vértörvényszék áldozatai 1674-ben. Sárospatak, 1874. 59. l.

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár II. 255. l.