Kezdőlap

Fischer Lajos,

bölcseleti doktor, ev. ref. főgymnasiumi tanár, szül. 1836. nov. 11. Puszta-Radóczon Vasmegyében; iskoláit Szombathelyen végezte, hol 1856-ban a papnövendékek közé lépett és 1860. júl. 31. áldozópappá szenteltetett. Nevelő volt özv. Eszterházy György grófné, gróf Festetics Dénes és gróf Bissingen Nándor gyermekei mellett. 1870 őszén Pestre jött a bölcseleti előadásokat hallgatni; 1871. okt. bölcseleti doktorrá avatták föl. Ezután Berlinbe ment, hol 1872. áprilig anthropologiai tanulmányokkal foglalkozott. 1872-ben a pesti egyetemen az anthropologia-, physiologia- és logikából magántanárrá képesíttetett és 1875-ig az anthropologiát adta elő. 1874-ben átlépett az ev. ref. egyház kebelébe. 1875 őszén Szabadkán választották meg főgymnasiumi tanárnak, hol 1882-ig a magyar, német és latin nyelvet tanította. Itt állásáról lemondván, 1883-ban a dunántúli ev. ref. egyházkerület a pápai főgymnasiumhoz a német nyelv tanszékére választotta meg. 1886-ban visszatért a szombathelyi kath. egyház kebelébe s a szombathelyi püspökmegyében előbb Királyfalván kisegítő segédlelkész volt és jelenleg Oladon (Vasm.) plébános.

Munkatársa volt 1868-ban a Füssi Tamás által szerk. Kath. Néplap és Kath. Lelkipásztornak; 1870-72-ben belmunkatársa a Szabad Egyháznak, melyben számos czikke s tárczája jelent meg; 1872. júl. 2-tól a Testvér egyesülvén a Szabad Egyházzal Szabad Sajtó czímen, ennek megszüntéig (1873. márcz. 30.) főmunkatársa s vezérczikkezője volt; 1883-84-ben a Pápai Lapokban jelentek meg egyes közleményei. Programmértekezése: Szükséges-e nekünk magyaroknak a német nyelv tudása. (Pápai ref. gymnasium Értesítője 1884.)

Munkái:

1. A pápa és világi uralma. Fehértemplom, 1868.

2. Lelki gyakorlatok kézikönyve. Bpest, 1888. (86 elmélkedés a szent Ignácz-féle rendszerben.)

Szerkesztette (Csáky Gyula gróffal) a Testvér cz. napilapot 1872. ápr. 20-tól június végeig névtelenűl, melynek majdnem minden számában jelent meg politikai czikke; 1876. jan. 3. alapította s negyedévig szerkesztette a Szabadkai Közlönyt.

Álneve s jegyei: Halász Lajos, F-r, (y), s és (x+y) a Szabad Egyházban 1870-72.

Szombathelyi püspökmegye Névtára 1887.

Tokody, Egyetemes Névtára 1891. és önéletrajzi adatok.