Kezdőlap

Fizély Frigyes János,

ág. ev. lelkész, F. János ág. ev. lelkész és Kovalszky Katalin fia, szül. 1823. szept. 3. Tiszolczon Gömörmegyében; 1826-36-ig Sajó-Kazán és 1846-ig Csetneken nevelkedett; ezen idő alatt 3-3 évig Sajó-Gömörön és Rozsnyón, kettőig Lőcsén tanult, hol a görög, héber és angol nyelvvel is foglalkozott; végre Eperjesen a jogot és theologiát végezte s 1846-ban a candidaticum-vizsgát letette. Atyjának halála (1846. okt. 15.) után a csetneki ág. ev. egyház által annak helyére választatott magyar hitszónoknak és az akkor még létező algymnasium tanárának. 1848. ápr. 7-től a jenai egyetemen Rückert, Schwarz és Wolf előadásait hallgatta s az akkor virágzó Stoy-féle paedagogiumban működött. A nyári félév után, a magyar kormány felszólítására ő is haza jött és a csetneki völgyben Nagy-Szlabos közelében fekvő papirgyárból létesített kis ágyúgolyó-öntődében rótta le hazafiúi kötelességét. 1849. okt. Lökösházán kántor-tanító lett; 1851-ben az eperjesi tót, 1853-ban a nyiregyházi tót magyar, 1858-ban pedig az eperjesi német-magyar egyház meghivását fogadta el. Nyiregyházán a középelemi fiosztályban tanítással és a templomban az orgonálással foglalkozott Juhász Kálmán társával egy tudományos könyvtárt is alapított; Eperjesen (1858-62-ig) mint elemi tanító, kántor és énektanár a gymnasiumban működött. 1862 őszén veszélyes légcső baja miatt eddigi tisztét a komlós-keresztesi lelkészi állomással kellett felcserélnie, honnét 1869-ben Abosra (Sárosm.) tétetett át, hol jelenleg is működik.

Czikkeket irt a Vasárnapi Ujságba (1853-58. B. jegy alatt és 1868-ban: Egy hazai jeles orgonakészítő, Kirner Vilmos, saját neve alatt.)

Munkája: Képek Abos egyházközségének multjából. Ujjászervezésének százados ünnepén az 1887. szept. 18. tartott hálaünnepély emlékére. Eperjes, 1887. (10 fényképpel. Binder Károly eperjesi tanítóval együtt. A tiszta jövedelem a torony- és harang-alap javára fog fordíttatni. Ism. Prot. Egyh. és Isk. lap.)

Hörk József, Sáros-Zempléni ev. esperesség története. Kassa, 1885. 325. l.

Eperjesi Lapok 1887. 39. sz.

Sárosmegyei Közlöny 1887. 39. sz.

Kassa-Eperjesi Értesítő 1887. 108. 110. sz.

Mokos Gyula, Magyarország tanulói a jenai egyetemen. Bpest, 1890. 112. l. és önéletrajzi adatok.