Kezdőlap

Flechtenmacher Keresztély,

gymnasiumi tanár, szül. 1785. szept. 24. Brassóban, hol atyja kőmivesmester volt; a gymnasiumot és bölcseleti osztályt szülővárosában végezte s ugyanott a városi tanácsnál 1806-ban mint titkárt alkalmazták, 1808-ban pedig levéltárnoknak nevezték ki; ezen hivataláról 1811-ben lemondott és a jogi tanulmányokra Bécsbe ment. Innét 1813-ban a moldvai kormány meghívta jogtanácsosnak Jassyba, hol Kalimachi Károly fejedelem elnöklete alatt a Laskar testvérekkel és Stourdza Györgygyel együtt a polgári jogi codexet készítette, mely Kodika lui Kalimachi cz. 1814-ben megjelent. Ezen munkálatait Kalimachi 1819. febr. 28. és Stourdza Mihály György 1838. nov. 22. kiadott rendeleteikben méltatták. 1828-ban a moldvai iskolai reform alkalmával Jassyban a gymnasium és seminarium latin nyelv tanárává neveztetett ki; megelőzőleg Stourdza Mihály György fejedelmet a német és latin nyelvre tanította. Ezenkivül mint jogi tanácsos a moldvai törvénykezésből előadásokat tartott oláhul. 1835. márcz. 17. érdemei elismeréseül a fejedelem a kaminari (a bojarok negyedik osztálya) moldvai nemesek rangjába emelte. Később mint munkaképtelen nyugalomba vonult és meghalt 1843. máj. 13.

Munkái több füzeteken, német és rumén költeményeken és 1838-ban Stourdza fejedelemhez irt és Jassyban megjelent alkalmi költeményén kívül:

1. Kodike polititsaske... Jassy, 1817. (Moldvai polgári törvénykönyv. Ism. a Wildner-féle bécsi Der Jurist 1847.)

2. Codice civile... (Ezen négy kötetes munkára 1838. szept. hirdetett előfizetést; valjon megjelent-e, Trausch nem tudja, csak a czímét és beosztását közli.)

Trausch, Schriftsteller-Lexikon I. 327. l.