Kezdőlap

Fodor András (lugosi),

orvosdoktor, Hunyadmegye főorvosa, Doboka, Hunyadmegye, Csik-, Gyergyó- és Kászonszékek táblabirája. 1859. július 26. leánya F. Alojzia Gálffy Istvánné a lugosi Fodor család utolsó maradéka, jelenti, hogy atyja kivánsága szerint sírboltot építtetett és abba holttestét júl. 30. elhelyezi.

Czikkei: a Mult és Jelenben (1845. 47. sz. Rövid szemle evang. ref. közoktatóink körül és még valami, Váraljai hegytetőn álló rom régisége, 1846. 38. 39. sz. A hunyadmegyei fürdők mostani állása), a M. orvosok Munkálataiban (V. Kolozsvár, 1845. Értekezik a megyéjebeli ásványvizek mivoltáról, egyszersmind egy vegytartalmú jegyzéket is adván be, abbeli kisérleteiről), a Hon és Külföldben (1847. Utazás nemes Hunyadvármegyében régiségek kinyomozása végett), a Magyar Akadémiai Értesítőben (1847. A Hunyad vármegyében található dák és római régiségeket tárgyazó rajzos munkája), a Hölgyfutárban (1851. Értekezés a pénz felett, 1853.)

Munkái:

1. Szülést segítő tudomány és mesterség, melyet irt és kiadott. Pest, 1817. Két kötet.

2. Leirása azon járvány cholera nyavalyának, a mely Hunyadvármegyében 1831. eszt. július 27-én ütött ki. Pest, 1832.

3. Gyüjteménye némely marosnémeti és veczeli határon kiásott római sir- és emlékköveknek, melyek jelenleg a marosnémeti kertben felállítvák. A rajzolatokat hozzáadta Stettner Vilmos. Kolozsvár, 1844. (19 kőnyom. táblával.)

4. Mehádia vagy a Hercules-fürdők és utazás Hunyadmegyén keresztül a mehádiai fürdőkre, onnan Drenkovára... hozzáadásokkal kivonatban Schwarzott szerint irta. Kolozsvár, 1844. Öt képpel.

Kéziratai: Erdély régiségeiről. (Különböző czímek alatt magyar és német nyelven fogalmazott dolgozatok 10 fogásban); 16 levele gróf Kemény Józsefhez (1814-53. és egy levele Kurz Antalhoz (1847.) az erdélyi múzeum gyűjteményében; Nagyon gondolok! (A virtus ösvényén lévőknek vigasztalásokra, az arra indulóknak bátorításokra; az abból eltévedteknek megszoktatásokra), censurai példány 1817. febr. 22. és levele Horvát Istvánhoz, Déva 1828. aug. 14. a m. n. múzeum kézirattárában.

Szinnyei Könyvészete.

Petrik Bibliographiája s gyászjelentés.