Kezdőlap

Fodor Gerzson (nánási),

ev. ref. lelkész, F. Pál a Hübner fordítójának fia, szül. 1763-ban Egyeken Hajdumegyében (a debreczeni tanulók anyakönyve szerint, hova ezt sajátkezűleg irta be; a M. Athenas szerint Derecskén született, hol akkor atyja lelkész volt); 1779. ápr. 23. Debreczenben a felsőbb iskolai osztályba lépett; 1789. ápr. 23-tól főiskolai senior (közben 1787-1788-ban a görög nyelv praesese s főiskolai könyvtárnok, majd érsemlyéni iskola-rektor) volt; külegyetemekről hazatérvén, 1793-ban nagy-kőrösi tanár (ekkor a Martinovics-féle összeesküvésbe is mint magyar jacobinust bele keverték), 1814-ben egyházkerületi főjegyző, 1815-ben pedig n.-kőrösi prédikátor, hol 1835. febr. 6. 72 éves korában meghalt.

Munkái:

1. Jó ember képe melyet néhai... Nyáregyházi Nyári Lajos ur életéről rajzolt és utolsó tisztességének megadatása szomorú alkalmatosságával a halotti gyülekezetnek előadott 1803. eszt. decz. 8. Pest. (Censurai kézirata 1804. febr. 13. a m. n. múzeum könyvtárában).

2. Emlékezet oszlopköve, melyet néhai Zsigrai Julianna ifjú asszonynak, Kismányai Hangyás Dávid ur kedves élete párjának érdemlett tisztességére... emelt 1804. jan. 1. Pest, 1804. (Censurai kézirata a m. n. múzeum könyvtárában.)

3. Hazafiui látás, melyet a magyar nemes fölkelő seregnek készülete alkalmatosságával látott és leirt. Hely n. 1809. (Költ.)

4. Halotti oratió Cseh-Szombathy József felett. Pest, 1815. (Néhai orvosdoctor Cseh-Szombathy József sirhalma cz. Báthory József ref. püspök halotti tanítása s Kovács József latin elegiájával.)

5. Az egészség fentartásáról való rendszabások (diaetetika), az oskolák számára készítette Zsoldos János orvosdoktor, versekbe foglalta Fodor G. Sáros-Patak, 1818.

Gyászverse van a Benedek Mihály, Különös isteni gondviselés példája (Pest, 1789) cz. Batranyi Miklós felett mondott halotti beszéde végén.

Kéziratban: A nagy-kőrösi oskola historiája (Tóth Ferencz gyűjteményében a m. n. múzeumban); 1815-ben a magyar irók életrajzához gyűjtött anyagot és Benkő szerint egy Módi cz. színművet is irt.

Figyelő I. 1876. II. III. V. VII. XV. XVII.

Uj M. Athenás 134.

Szinnyei Könyvészete.

Benkő, M. Szinvilág 93. l.

Szirmay Antal, Magyar Jacobinusok Története. Bpest, 1889. 31. 98. l. (M. Könyvesház XVI. 5-7. sz.)

Petrik Bibliographiája s Bakóczi János szives közlése.