Kezdőlap

Fogarasi Ferencz,

ev. ref. pap, ki Karánsebesről jött Gyulafehérvárra s innét 1651-ben Vizaknára ment. 1657-től nagy-enyedi lelkész volt; később visszatért Vizaknára.

Munkája: Kis keresztyén. Fejérvár, 1654. (Ezen kis catechismust angolból fordította s bogárfalvi Sebesi György kedvéért adta ki. Ismeretlen; egy példánya a nagy-enyedi ref. kollegium könyvtárában gr. Bethlen Kata könyvei közt 1849-ben elpusztult.)

Bod, M. Athenas 80. l.

Siebenb. Quartalschrift VI. 1798. 310. l.

Erdélyi ref. anyaszentegyház Névkönyve 1867. 10. l.

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár I. 375. l.