Kezdőlap

Fogarasi István,

ev. ref. lelkész, szül. 1800. ápr. 8. Kolozsvárt és mint árva az egyház költségén az ottani ev. ref. iskolában tanult; 1832-ben Zilahon lett lelkész és az ottani ev. ref. gymnasiumban segéd- vagy tiszteletbeli tanár volt; a történelmet és csillagászatot adta elő; a héber, görög, latin, rumén, franczia, olasz és angol nyelvben is jártassággal birt; az általános műveltségű férfiú a szilágy-szolnoki ev. ref. egyházmegyének esperese is volt. Meghalt 1878. ápr. 26. Zilahon 78. évében.

Egy halotti beszéde jelent meg nyomtatásban, melyet azonban nem ismerek.

Kéziratban: egy ünnepi prédikácziója van Dombi Lajos gyulai ev. ref. lelkész birtokában.

Prot. Egyh. és Isk. Lap 1878. 605. l. és Dombi Lajos szives közlése.