Kezdőlap

Folnai Ferencz,

vasvári és türjei prépost, deáki apát és vasvármegyei főesperes; 1665-ben az erdélyi püspöki czímet viselte.

Munkája: Predikatziója, melylyet Praedikállot Rohonczon, Szent Iván havának 9. napján 1653. eszt., midőn Amaz kedves hazánkban fényeskedő Haynal, az Néhai Tek. Nagys. és Mélt. Groff Bottyáni Adam Uram Kedves Házastársának teste föl-vitettetvén, az eő nagyméltóságu Uratul rendeltettet, es épétettet temető hellyére, Vas-vár-megyében lévő Német-Vy-vári Kalastromban, illendő pompaval és böcsüllettel késértetett. Bécs, 1653. (Egyetlen csonka példánya a pápai ev. ref. kollégium könyvtárában.)

Siebenb. Quartalschrift I. 1790. 369. l.

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár I. 367. l.