Kezdőlap

Fonyó Pál,

kath. plébános, szül. 1847. jún. 4. Szegeden Csongrádmegyében; iskoláit ugyanott, Temesvárt és Kalocsán végezte. 1871. júl. 26. miséspappá szenteltetett; segédlelkész volt Rigiczán, Temerinben, Ó-Becsén és Kalocsán; 1876-tól képzőintézeti hittanár Baján, 1883-ban pedig Kalocsán a r. kath. fiképző rendes tanára lett; 1886. okt. Sükösdön, 1890 óta pedig Ó-Becsén plébános. Egyleti tevékenységében eddig két fontos sikert képes felmutatni, u. m. a kath. tanító-egyleteknek egyházmegyénként tömeges létesítését és a főpapok támogatása mellett szervezett kath. általános tanítói segélyalapot. 1889-ben a pápa titkos káplánjává nevezte ki. 1890-ben a Szent-István-társulat irodalmi osztálya tagjává választotta. Kath. legényegyleteket szervezett Kalocsán (1884.), Szabadkán (1886.), Baján (1888.) és Ó-Becsén (1893.)

Irodalmi működése főképen a gyakorlati hitoktatásra szorítkozik és körülbelül 500 czikke a következő lapokban és folyóiratokban jelent meg: M. Állam (1870-től), Szegedi Lapok (1873-1874.), Religió (1875-től), Bácska (1875-79.), Jelenkor (1875-77.), Kelet Népe (1876-77.), Baja (1878-85.), M. Korona (1879-85.), Kalocsai Néplap (1879-től), Bajai Közlöny (1881-82.), Népiskolai Lapok (1882-85.), Népiskolai Tanügy (1883 óta a lapnak főmunkatársa), Ujvidék (1883.), Irodalmi Szemle (1883.), Bácskai Ellenőr (1885.), Bácska (1886 óta), Ó-Becse és Vidéke (1886 óta).

Munkái:

1. Ápoljuk-e a hitéletet? Pest, 1873. (Katholikus Kérdések II. 8. füzet, Keletéri névvel.)

2. Gyakorlati hitelemzések a r. kath. népiskolák I. osztálya számára. Baja, 1879. Keletéri névvel. 3. kiad. Bpest, 1889.)

3. Természeti érvek Isten létéről német eredetiből magyarítva. Kalocsa, 1871. (König A. után. 2. kiadásban is.)

4. Magyarázott elemi katekizmus vagy módszertanilag kidolgozott hitelemzések a róm. kath. népiskolák II. osztálya számára. Baja, 1881.

5. A kath. szertartások elemei népiskolai használatra. Bpest, 1881. (4. kiad. 1883. 5. kiad. 1886. Bpest, 7. kiad. 1889. Pozsony, 8. kiad. Pozsony, 1892. Németűl Kalocsa, 1884.)

6. Katholikus egyháztörténet dióhéjban a róm. kath. népiskolák felsőbb osztályai számára. Baja, 1881. (3. kiadás. Bpest, 1882. 4. k. Kalocsa, 1883. 5. k. A kath. egyháztörténet elemei cz. Kalocsa, 1886. 6. k. Kalocsa, 1887. és 1890. Németűl. Kalocsa, 1884.)

7. Módszertani hitelemzések a r. kath. népiskolák III. oszt. számára. Baja, 1882.

8. Az I. országos tanítói gyűlés lefolyása és elvi jelentőségű főbb mozzanatai kath. szempontból megvilágítva. Baja, 1882.

9. Hitelemzésünk emelése. Az egri irodalmi egyesület által koszorúzott pályamű. Eger, 1883.

10. A magyarországi római és görög katholikus tanítóegyesületek kimutatása. Bpest, 1883 (Szöllőssy Károlylyal együtt. Különnyomat a M. Koronából.)

11. Képes elemi katekizmus vagy a katholikus hit elemei népiskoláink I-II. oszt. számára. Kalocsa, 1884.

12. A legszentebb nap, vagy imák és elmélkedések a sz. gyónás és áldozás napjára. Kalocsa, 1884. (2. kiad. Kalocsa, 1886.)

13. Népiskolai hitelemzéstan a kath. növendék-papság és tanító-jelöltek használatára. Kalocsa, 1885. Két rész.

14. Évkönyv a kalocsai kath. legényegylet 1885. évi működéséről. 2. évfolyam. Kalocsa, 1886.

15. A hitelemzéstan elemei kath. növendékpapok és tanítójelöltek használatára. Pünkösd. Kalocsa 1887. (2. kiadás. Bpest, 1889. 3. kiadás Ó-Becse, 1892.)

16. Uj elemi káté. Kalocsa, 1887.

17. Uj kis katekizmus a r. kath. népiskolák IV. V. és VI. oszt. számára. Ó-Becse, 1892. (Különny. a Kath. Hitoktatásból.)

18. A kath. kátékérdés megoldása. Ó-Becse, 1892. (Különny. a Kath. Hitoktatásból.)

Alapította 1885-ben és szerkesztette a Katholikus Hitoktatás cz. szaklapot 1892 végeig.

Álneve: Keletéri.

Pedagogiai Plutarch III. arczk. (dr. Pápai S.)

Horváth Ignácz Könyvészete 1884-85. 1889.

Paedagogiai Encyclopaedia. Bpest, 1886. (Verédi) 244. l. 1889.

M. Könyvészet 1879. 1881-90. 1892.

M. Sion 1888. 298. l. (Szőllőssy K.)

Zalka László, Győri papnevelő intézet könyvtárának Czímjegyzéke. Győr, 1893. és önéletrajzi adatok.