Kezdőlap

Forgács Endre,

ev. ref. lelkész, szül. 1850-ben Abauj-Szántón szegény munkás családból; mivel atyjának nem volt módja, taníttatását Bárczay László vállalta magára s az ő költségén végezte a gymnasiumot Miskolczon. Innét Sárospatakra ment, hol a theologiát hallgatta s az 1873-74. iskolai évben segédtanár volt. 1874-ben Abonyban (Pestm.) Antos János gyermekeinek nevelője lett. 1876-ban Kecskemétre távozott Fördős Lajos mellé káplánnak; 1877-ben Czeglédre jutott és 1881-ig volt ott segédlelkész; ekkor Bácsmegyébe, Pacsérra rendeltetett; onnét Soltra, 1883-ban ismét Czeglédre ment; míg végre 1884. szept. 15. Sárbogárdon (Fehérm.) választották meg rendes lelkésznek, hol jelenleg is működik.

Még pataki theologus korában pár humoreszket irt az Üstökösbe; egy-egy pályadíjat is nyert. Az iskolából kikerülve folytonosan irt Kecskeméten és Czegléden czikkeket az ottani helyi lapokba. Irt négy-öt szindarabot is, melyeket vidéki szinpadokon előadtak.

Szerkesztette a Czegléd cz. lapot 1879. jan. 5-től aug. 31-ig, mikor a lap megszünt. (Ebben költeményein és egyéb czikkein kivül Párisig és Párisban cz. hosszabb úti rajzai jelentek meg.)

Önéletrajzi adatok.