Kezdőlap

Forgách Imre (ghymesi és gácsi gróf),

arany sarkantyús vitéz, trencséni gróf, F. Zsigmond kir. kincstárnok és Zólyomi Kata fia, gróf F. Ferencz történetiró testvéröcscse; 1566-ban Trencsénmegye főispánja. 1574-ben az eperjesi, 1582-ben a nagyszombati törvényszék birájáúl neveztetett ki. 1583-ban a Gergely-naptár befogadása ellen irt leveleket, többek közt a Trencsénmegyei protestánsokhoz is (Századok 1869. 22. 23. l.), honnan e valláshoz való ragaszkodása következtethető. Első nejével, Perényi Erzsébettel 1569. jan. 9. lépett házasságra; második neje, Zrinyi Katalin, a szigetvári hősnek leánya, Thurzó Ferencz özvegye, kivel 1576. jún. 27. kelt össze, 1585. ápr. 26. Bitsén meghalván, ugyanazon év szept. 26. harmadszor nősült Szidónia Katalin özvegy tescheni herczegnővel, kivel tartandó lakodalmára koronás fejedelmeket is meghívott. (A válasz-levelek nyomtatva is megjelentek ily czímmel: Exempla Literarum magnorum virorum, nuptias Emerici Forgách tractantium). Gyermekei (három fia s öt leánya) utód nélkül haltak el.

Följegyzései: Liberorum d. Emerici Forgács dierum natalium series. (Történelmi Tár 1890. 795-797. l.)

Munkája: De Szigetho Hungariae propugnaculo a Turco anno Christi 1566. obsesso et expugnato opusculum, consecratum virtuti et immortalitati..... Nicolai Com. a Zrinyi... ab Emerico Forgáts collectum cum effigie Zrinii. Witebergae, 1587. (Forgách F. gróf Commentáraiból, többeknek Zrinyit dicsőitő költeményeivel és Szigeth leirásával.)

Kéziratban megvan a m. n. múzeumi kézirattárban; Invitatoriae pro nuptiis Annae Thurzó, Georgio Perény desponsatae, Bicsae A. 1580. cz. általa aláirt meghivója, jelen századból való másolatban.

Catalogus Bibl. Fr. Com. Széchenyi. I. 375. l.

Nagy Iván, Magyarország Családai IV. 203. 206. l.

Történelmi Tár 1890.