Kezdőlap

Földváry József,

ev. ref. lelkész, F. István lelkész és Mocsi Mária fia, szül. 1766-ban Monoron Pestmegyében; 1782. ápr. 25. a debreczeni ref. kollégiumban a felső osztályba lépett, 1793. márcz. 17-től szept. 21-ig főiskolai senior volt; 1795. okt. 6. Debreczenben megválasztották papnak, mire külföldi egyetemre Erlangenbe s Göttingába ment, honnét 1796. jan. 6. haza érkezett és az egyházmegye előtt vizsgát tett, jan. 11. pedig elfoglalta papi hivatalát. 1800. okt. 7. egyházmegyei tanácsbiró lett. 1803-ban a debreczeni egyházmegye esperese lett és márcz.-tól 1805. januárig a debreczeni ref. főiskolában ideiglenes tanár volt és a szentirást magyarázta, e mellett papi hivatalát is folytatta. 1809. márcz. 21. egyházmegyei jegyzőnek választatott. 1813. aug. 17. esperes lett; ezen hivatalát 1826. ápr. 24. letette. Meghalt 1830. máj. 19. Debreczenben.

Munkái:

1. Halotti prédikáció, melyet mélt. kisrhédei Rhédei Lajos úr kedves élete párjának, néh. mélt. Kohándy Kacsándy Theresia asszony érdemlett utolsó tisztességének megadására készített, és elmondott ápr. 15. 1804. Nagy-Várad, 1804.

2. Rövid tanítás, melyel felséges királyunknak II. Ferencznek római választott és ausztriai örökös császárnak ezen örökös császári méltóságáért a helvecziai vallástételt tartó debreczeni szent gyülekezetet Isten eránt való buzgó háládatosságra serkentette szept. 20. 1804. Debreczen, 1804.

3. Rövid tanítás, melyel fels. királyné asszonyunknak Mária Ludovika ő felségének dicsőségesen lett megkoronáztatásáért a helv. vallástételt tartó debreczeni szent gyülekezetet Isten eránt való buzgó háladatosságra serkentette okt. 9. 1808. Debreczen, 1808.

4. Hazafiui elmélkedés, melyet ő császári kir. felségének Második Ferencznek a mi felséges királyunknak buzgó háladatossággal, és mélységes alázatossággal való tiszteletére midőn a helv. vallástételt tartó debreczeni sz. gyülekezet az ő felsége születésének örvendetes napját inneplené készitett és elmondott febr. 12. 1814. Debreczen, 1814.

5. Halotti tanitás, melyet néh. boldog emlékezetű Madas Mária asszonynak, Berke Péter úr felejthetetlen házas társának utolsó tisztességére készitett. Debreczen, 1826.

6. Halotti prédikácziók. Debreczen, 1832. (Olcsóbb kiadás. Debreczen, 1847.)

7. Közönséges prédikácziók. Debreczen, 1832-34. Két kötet.

A «Szent isten noha néked...» kezdetű egyházi hymnust ő irta; ezt lefordította németre Schilling András és tótra egy korogyi takács.

M. Kurir 1830. I. 44. sz. (Péczely József.)

Tud. Gyűjt. 1880. XII.

Szűcs István, Debreczen Története II. 915.

Prot. Egyh. és Isk. Lap 1879.

Kálmán Farkas, Éneklő kar 1880. 19. l.

Uj M. Athenás 136.

Petrik Bibliogr. és Bakóczy János szives közlése (a debreczeni ev. ref. jegyzőkönyvekből).