Kezdőlap

Földvári László,

ev. ref. lelkész, szül. 1838. junius 24. Kun-Szent-Miklóson, hol atyja F. Antal 46 évig szolgálta a ref. egyházat, mint tanító, káplán és vallástanár; F. a gymnasium hat osztályát négy év alatt szülővárosában, a VII. és VIII. osztályt pedig a nagy-kőrösi főgymnasiumban végezte; 1854. őszén a kecskeméti ev. ref. theologiai intézetbe iratkozott; onnét pedig 1857-ben a lovasberényi ref. egyházhoz küldetett akademikus rektornak, hol két évig tanított. A papi vizsgákat 1860-ban és 61-ben tette le, azután több helyen káplánkodott és 1870-ben az akkor alakult orgoványi, majd 1878-ban a duna-bogdány 1. egyházba rendeltetett segédlelkészül. 1881-ben a vácz-hartyáni (Pestm.) ref. gyülekezet választotta meg rendes lelkésznek, hol jelenleg is működik.

A 60-as évek közepén eredeti történeti czikkeket és fordított beszélyeket irt a Képes Világba; egyházi beszédeket közölt a Kecskeméti Lelkészi Tárba s 1881-től a Protestáns Papba; apróbb köz- és napi érdekű czikkeket pedig a Budapesti Hirlapba (Gyermekhalandóság okai és óvszerei, A szertelen koldulás és lehető korlátai, Eltótosodás és visszamagyarosítás Pestmegyében, Egy gyermekrendszer s a magyarság fogyása túl a Dunán stb.) A Garzó Gyula által szerkesztett Gyakorlati Bibliamagyarázatokban (1885. Jónás próféta könyvére irt magyarázat), a Prot. Egyh. és Isk. Lapba (1891. Valesius Antal János csallóközi esperes fogsága és a püspöki czim, Adalék a hivatalos papai öltözethez, 1892. El lehet-e ejteni Szegedi Kis István doctoratusát), a Prot. Szemlében (1891. Komáromi Csipkés György és bibliája.)

Szegedi Kis István túl a tiszai reformátoroskodása cz. pályamunkáját a Prot. irodalmi társaság 1893-ban száz arany forinttal jutalmazta; továbbá kéziratban van még: Adalékok a dunamelléki ref. egyházkerület történetéhez cz. terjedelmes műve, továbbá Szegedi Kis István dunántúli működése és Baranya reformátiója s Szegedi Kis István működése az Alsó-Duna mellékén s ennek reformatiója, a Vácz-hartyáni ref. egyház története.

Önéletrajzi adatok.