Kezdőlap

Fördős Lajos (szenczi),

ev. ref. lelkész és főesperes, előbbinek és Gál Zsuzsánnának fia, 1817. jún. 7. Gyönkön Tolnamegyében, mostoha anyja Vecsey Sára nevelte s Kőröshegyen töltötte gyermekéveit; a latin iskolákra Gyönkre, Pápára s ismét Gyönkre ment, hol az alsó osztályokat bevégezte. Pápán a felsőbb osztályokat járta s hat év alatt a három tanfolyamot (bölcseletet, jogot, theologiát) végezte. A lelkészi pályára készülvén, a szülői házhoz vonult és 1838-ban vizsgát tett; azután egy évig nevelő volt Nagy-Kőrösön Halász József házánál, honnét 1839. tavaszán Polgár Mihály kecskeméti lelkész hivta magához káplánnak. 1841-ben kisujszállási lelkész lett; itt telepedett le s családot alkotott, folytatva egyházi s irodalmi munkásságát, 1847-ben Kun-Szent-Miklósra ment papnak, hol erélyesen küzdött a Thun-rendszer ellen. 1856-ban a kecskeméti egyház hívta papjáúl. A pesti theologiai intézetben versenytársa támadt a kecskeméti kollegiumnak; a harcz hosszan tartott és abban F. erélylyel védte Kecskemét jogait. 1861-ben a kecskeméti egyházmegye főjegyzőjévé s a dunamelléki egyházkerület birájává választotta. A restauratio elvének hive levén, ez utóbbi hivataláról 1864-ben lemondott, de újra megválasztatott. Az egyetemes tanügyi bizottságnak és a negyedik egyházkerület konventjének több ízben volt pót- és rendes tagja. Egyházmegyéje 1866-ban al-, 1869-ben főesperesévé választotta s elnöke volt a slavoniai missió-bizottságnak és a magyarországi protestáns egyletnek. 1881-ben egyházmegyéje küldte őt a debreczeni zsinatra, hol mint a dunamelléki egyh.-kerület esperesei közt legidősbik, a távol maradt Török Pál püspököt helyettesítette. Meghalt 1884. máj. 5. Kecskeméten.

Költeményekkel és elbeszéléssel lépett föl a Honművészben (1839.) és Regélőben (1841.); azután mint kiváló szónok az egyházi téren munkálkodott. Czikke: A kunszentmiklósi egyház eredete s személyzete. (Prot. Egyh. és Isk. Lap 1847. 49. sz.)

Munkái:

1. Ájtatos hölgy. Elmélkedések és imák művelt prot. hölgyek használatára. Kecskemét, 1846. (Szivós Mihálylyal együtt. 2. bőv. kiadás. Kecskemét, 1852. E kiadásból a rendőrség a hazáért való imákat kitiltotta, helyökbe urvacsoraiak tétettek. 3. k. Pest, 1867. és Bpest, 1876.).

2. Egyházi szertartási beszédek. Készítették Sz. F. L. és Sz. M. (Szivós Mihály.) Kecskemét, 1847.

3. Buzgóság szárnyai, melyeken a kegyes lélek Istenhez emelkedik. Imádságok protestáns keresztyén nép számára. Kecskemét, 1852. (2. bőv. kiadás. Kecskemét, 1853. 3. k. Pest, 1868.)

4. Egyházi beszédei 1. füzet, Kecskemét, 1850. (a Különféle viszonyokra vonatkozó papi dolgozatok 2. füzete 2. kiadás. Kecskemét, 1854. A rendőrség a már kinyomatott példányokat lefoglalta s a cs. k. miniszterium is csak a kijelölt helyek elhagyásával engedte meg 1858-ban azok kibocsátását, mely változtatásokkal ki sem bocsáttatott. Uj czímlappal 1861-ben jelent meg.) 2. füzet. Kecskemét, 1857. (a Különféle v. v. papi dolgozatok 9. füzete, szerző arczk.) 3. füzet, Pest, 1864.

5. Félelem nélküli szólásra és nem hallgatásra serkentő és bátorító okok... kezdé kecskeméti ref. egyházban máj. 1. 1856. rendes lelkészi hivatalát. Kecskemét. 1856. (Imák és beszédek.)

6. Konkordantzia, vagy szentirati szókönyv, mely magában foglalja a Károli Gáspár fordítása szerint ó- és uj-szövetségben előforduló nevezetesebb szókat, tárgyakat, szólásmódokat és ezek magyarázatát a megfelelő bibliai helyekkel együtt. Kecskemét, 1857. 1861. I. és II. kötet. A-I. (A többinek kiadása elmaradt a bibliának kilátásba helyezett revisiója miatt. Ism. Prot. Egyh. és Isk. Lap 1862. 744. l.)

7. Rövid válasz nt. Török Pál úrnak, mint a Korrajzok előterjesztőjének. Kecskemét, 1858. (A kecskeméti és pesti iskolák felette heves harczát tárgyalja a röpirat.)

8. A kecskeméti egyház felelete Török Pál korrajzaira. Kecskemét, 1859. (Ism. Sárospataki Füzetek és Prot. Egyh. és Isk. Lap 1860.)

9. Agenda. Egyházi szertartási beszédek és imák, s ezekhez mellékletűl jegyzetek és utasítások. Pest, 1866. (Ism. Prot. Lap 878. l. 2. kiadás Kecskemét, 1875. A munka végén közölve van a magyar ref. agendák vagy liturgiák ismertetése, mely az agenda-irodalom történetének tekinthető.)

Szerkesztette: a Különféle viszonyokra vonatkozó papi dolgozatok cz. gyűjteményt 1849-58. Kecskeméten, összesen 12 füzetet és új folyamát Szász Károlylyal 1860-ban (Pest, 3 kötet); Papi dolgozatok gyászesetekre 1850-71. Kecskeméten, 14 füzet. (Ism. Prot. Egyh. és Isk. Lap 1859. 447. l.) Magyar protestáns egyházirodalmi ismertetések és birálatok 1. füzet Kecskemét, 1851. (a Papi dolgozatok füzeteihez mellékelve jelent meg ívenként); Kecskeméti Protestáns Közlöny, füzetek az egyház és iskola körében 1858-60. (Kecskemét, 5. füzet); Kecskeméti Lelkészi Tár, a gyakorlati lelkészetre tartozó munkák gyűjteménye, Pest, 1870-71. (3 füzet.) Dolgozatai az általa szerkesztett füzetekben, Szász Gerő Prédikátori Tárában (Kolozsvár, 1871-73.) és Czelder Evangeliumi Lelkészi Tárában (Kecskemét, 1885.)

Arczképe kőnyomatban a 4. sz. munka 2. füzete mellett.

Vasárnapi Ujság 1868. 22. sz. arczk. 1884. 19. sz.

Protestáns Uj Képes Naptár 1873. arczk.

M. Könyvészet 1876.

Petrik Könyvészete és Bibliogr.

Kecskemét 1881. 18. 19. sz. (Kovács Pál.)

Dömény József, Zsinati Emlékkönyv. Székesfehérvár, 1882.

Prot. Egyh. és Isk. Lap 1884. 19. sz.

Uj M. Athenás 137. 496. l. és gyászjelentés.