Kezdőlap

Frangepán Ferencz Kristóf (tersáti őrgróf),

F. Farkas és Paradeyser Mária fia; részt vett a Wesselényi-féle összeesküvésben és sógorával Zrinyi Péterrel együtt, midőn Bécsbe mentek, elfogatván, elitéltettek és 1671. ápr. 30. Bécsujhelyen ő is lefejeztetett; benne a régi Frangepán-család utolsó férfi sarja kihalt.

Levele Zscholnisch kapitányhoz, Novigrad, 9. márcz. 1670.; börtönéből a császárhoz és nejéhez 1671. ápr. 29. (Brewer Henrik Tractatuum historicopoliticorum Pars V. Coloniae Agrip, 1672., utóbbit Pannonia 1822. 65. sz. is közli), Abschiedsrede an Graf Peter von Zrini (Lünigs Reden. Part. IV. 908.).

Munkája: Vrtič (Kis kert). Zágráb, 1871. (F. F. száz horvát költeményét, a bécsi titkos levéltárban levő eredeti kéziratokból kiadta Kostrenčič Iván, előbeszéddel és a költő arczképével.) Börtönében irt kegyelmet esdő levelét közli Lünig: Literae Procerum Europae (II. 615.).

Nagy Iván, Magyarország Családai IV. 247. 250. l.

Vasárnapi Ujság 1861. és 1871. arczk. (Pauler Gyula.)

Hazánk és a Külföld 1871. 17. arczk. 22. sz.

Századok 1871. 522. l. 1873. (Pauler Gy.)

Magyarország és a Nagyvilág 1873. 17. sz.

Szinnyei Repertoriuma. Tört. I.