Kezdőlap

Frank Ferencz,

kegyes-tanítórendi kormánytanácsos és házfőnök, szül. 1842. szept. 26. Tatában Komárommegyében; ott végezte a gymnasium négy osztályát; 1858. aug. 27. lépett a rendbe; a váczi novitiátus után Kecskeméten végezte az 5. és 6. osztályt; onnét kitették Pozsony-Szent-Györgyre rajztanárnak a két osztályú reáliskolába; e mellett magánúton végezte a 7. osztályt és a 8-kat Szegeden. 1865-ben beesküdött és 1866. júl. 20. misés pappá szenteltetett föl; tanított Magyar-Óváron, Nyitrán, Temesváron, a tatai gymnasiumban, azután Léván; 1890 óta házfőnök és 1891 óta egyúttal kormánytanácsos Budapesten.

Czikkei a Zafféry Néptanítók Lapjában (Hogyan tanítsuk az állattant a népiskolákban), az Országos Tanáregylet Közlönyében (1872. Az iskolai fegyelem néhány akadályáról); programmértekezések a tatai gymnasium Értesítőjében (1870. Tata vidéke flórájának rövid ismertetése, 1871. A rajztanításnak feladata a gymnasiumi nevelésben, 1877. Az iskola és a szülői ház, 1879. Néhány év a lévai gymnasium történetéből), a lévai algymnasium Értesítőjében (1882. Korunk szelleme s a házi nevelés); irt még a helyi lapokba a helyi közügyekről apróbb czikkeket és tárczákat.

Kegyes Tanító-rend Névtára 1865-93. és önéletrajzi adatok.