Kezdőlap

Franzenau Ágoston,

múzeumi segédőr, F. József m. kir. bányatanácsos és Zechentmayer Emilia fia, szül. 1856. szept. 2. Kolozsvárt; elemi iskoláit Nagyszebenben és Bécsben, a gymnasium négy alsó osztályát a kegyesrendiek máramarosszigeti gymnasiumában végezte, utóbb a budapesti főreáliskola növendéke lett. Magasabb kiképeztetését a József-műegyetemen nyerte, mire 1877-ben ezen intézet ásvány-földtani tanszéke mellé tanársegédnek neveztetett ki, mely helyen 1883-ig maradt, midőn jelenlegi állására a magyar nemzeti múzeum ásvány-földtani osztályához segédőrnek neveztetett ki.

Munkái:

1. Adatok a rákosi (Budapest) felső mediterrán emelet foraminifera faunájához. Bpest, 1881. (Különnyomat a Földtani Közlönyből. Ugyanez németűl is Földtani Közlönyben.)

2. Kristálytani és optikai vizsgálatok az aranyi hegyi amphibolon. Bpest, 1882. (Értekezések a term. tud. köréből XV. 5. sz.; németül a lipcsei Zeitschrift für Krystallographie VIII. 1884.)

3. A felső vissói Anglesit. Bpest, 1884. (Különny. a Természetrajzi Füzetekből; németül is a Természetrajzi Füzetekben).

4. Heterolepa, egy uj genus a foraminiferák rendjében. Bpest, 1884. (K. ny. a Term. Füzetekből; németül is a Term. Füzetekben.)

5. Adalék nehány foraminifera héjszerkezetének ismeretéhez. Bpest, 1885. (K. ny. a Term. Füzetekből; németül is a Term. Füzetekben.)

6. Letkés felsőmediterran faunájáról. Bpest, 1885. (K. ny. a Term. Füz.; németül is a Term. Füzetekben.)

7. Pleiona n. gen. a foraminiferák rendjében és a Chilostomella eximia n. sp.-ről. Bpest, 1887-88. (K. ny. a Term. Füz., németűl is a Term. Füz.)

8. Adalékok a borsodmegyei Apátfalva környékének geologiájához. Bpest, 1887-88. (K. ny. a T. Füz., németül is a T. Füz.)

9. Vizsgálatok a Seissi havas Datolith szögértékeinek állandóságáról. Bpest, 1887. (K. ny. a Mathem. és term. Értesítőből; németül is a Mathem. és term. Értesítőben.)

10. Adat Budapest altalajának ismeretéhez. Bpest, 1888. (K. ny. a Földtani Közlönyből; németül is a Földtani Közlönyben.)

11. A budaőrsi út mellett feltárt márga foraminifera faunájáról. Bpest, 1888. (K. ny. a Mathem. és term. Értesítőből; németül is a Mathem. és term. Értesítőben.)

12. Bujtur fossil foraminiferái. Bpest, 1890. (K. ny. a Term. Füzetekből; németül is u. ott.)

13. A Brád környéki nagy termésarany leletről. Bpest, 1891. (K. ny. a Földtani Közlönyből, németül is u. ott.)

14. A romhányi tályag. Bpest, 1892. (K. ny. a Term. Füzetekből; németül is u. ott.)

Ezeken kivül irt a M. Salonba (VIII. 1887-88. Az őslénytani osztály és anyagának szerzéséről) és közölt a Természettudományi Közlönyben és a Földtani Közlönyben számos a hazai palaentologiát és geologiát illető czikket. A Földtani Közlöny 1882. évfolyamának szerkesztésébe, mint a földtani társulat egyik titkára befolyt.

M. Könyvészet 1881-92.

M. Salon VIII. arczk. és önéletr. adatok.