Kezdőlap

Frecska Lajos,

ág. ev. lelkész, F. Lajos birtokos és Turcsányi Zsuzsánna fia, szül. 1841. márcz. 28. Lestyén Nógrádmegyében; midőn 1842-ben a szülői ház összes ingóságaival a tűz martaléka lett, F. nagyanyjához adatott Nagy-Lamba; az algymnasiumot Zólyomban és Rimaszombatban végezte 1855-ben, a felső osztályokat és a theologiát pedig a pozsonyi ág. ev. lyceumban; azután lelkészi vizsgát tett és a hallei egyetemre ment; haza térvén 1862-ben Pozsonyban segédlelkész lett Geduly Lajos superintendens mellett és egyúttal az ottani gymnasiumban vallástanító volt és theologiai felolvasásokat tartott. Akkor valamely patentális ügyért a kormányt magtámadta s haditörvényszék elé állíttatott, de felmentették és ugyanakkor 1863. decz. 16. a limbachi egyház megválasztotta lelkészévé, később egyházkerületi főjegyző is lett. Itt halt meg 1876. decz. 2.

Czikke van a Vasárnapi Ujságban (1865.)

Munkái:

1. Dalnok és király. Költői beszély VIII énekben. Pozsony, 1861.

2. Abendandacht. Pozsony, 1863.

3. Evang. Kirchengebetbuch. Pozsony, 1868.

Szerkesztette az Evangyéliumi Tanuság cz. protestáns egyházi folyóiratot Limbachban (nyomatott Pozsonyban) 1876. júliustól deczemberig.

Kéziratai s könyvtára a pozsonyi ág. ev. lyceum birtokába jutottak.

Petrik Könyvészete.

Evangyéliumi Protestáns Lap 1876. 52. sz.