Kezdőlap

Freysinger (Torday) Lajos,

jogi doktor, szül. 1850. jún. 21. Váczon Pestmegyében; középiskoláit szülővárosában, Ungvárt és a pesti ev. ref. gymnasiumban (1866.), azután a pesti s bécsi egyetemen végezte. 1871-ben jogi doktor lett és 1873-ban ügyvédi oklevelet nyert. A közpályát Pozsonymegyében kezdte mint joggyakornok, hol két évet töltött. 1873-75-ig a legfőbb itélőszéknél segédfogalmazó volt. 1875. aug. 1. óta kir. közjegyző Váczon, hol 1879 óta a polgári lövészegyletnek is főlövésze s 1889-től fogva a casino elnöke.

Czikkeket irt a Athenaeumba (1873-74.) névtelenűl vagy Torday Lajos névvel, a Budapesti Szemlébe (III. 1873. A régi zsidó világ és az egyéni szabadság eszméje), a Fővárosi Lapokba (Torday és Senex név alatt több tárcza) 1875-ben egyik alapítója s vezérczikkirója volt a Toldy István Nemzeti Hirlapjának.

Munkája: Adatok a váczi lövészegylet százéves multjából 1793-1893. Vácz, 1893.

Szerkesztette a Váczi Közlönyt 1879. deczembertől 1881. júliusig és legtöbb czikkét ő irta.

Váczi Hirlap 1891. 19. sz. és önéletrajzi adatok.