Kezdőlap

Fuchs Pál,

reáliskolai tanár, szül. 1834. decz. 10. Sérczen Sopronmegyében, hol atyja népiskolai tanító volt, ki őt mellesleg a földrajzban, latin nyelvben és zenében is oktatta; ezután a kis-martoni felsőbb népiskolát látogatta, hol különösen a zenében és összhangzattanban nyert bővebb kiképzést. Az 1847/8 tanévben hajlama ellenére a papi pályára kellett előkészülnie s e czélból a soproni gymnasiumban tanult. 1848-ban azonban az iskolát bezárták és ő a szülői házhoz vonult. 1850 elején a bécs-ujhelyi reáliskolába ment, hol az 1. és 2. évfolyamot végezte; ezután a tanári pályára készülvén, 1852-54-ben a bécsi Szt.-Anna tanintézettel kapcsolatos két évi népiskolai tanítóképző tanfolyamot bevégezte s oklevelet nyert; szorgalmasan látogatta a bécsi polytechnikumon ünnep s vasárnapokon tartatni szokott népszerű előadásokat és itt a mennyiségtani, mértani, természettani, erőműtani s géptani szakokban tett előmenetelt. 1854. októbertől 1855. végeig mint kisegítő tanár nyert alkalmazást a Szent-Anna iskolánál; 1855. novemberétől a bécsi Bauernmarkt reáliskolánál működött és tanári vizsgálatot tett. 1853-ban a pécsi alreáliskolához neveztetett ki rendes tanárrá; 1862-től 1870-ig a soproni kath. alreáliskolában a mennyiség- és természettan tanára volt; 1870-ben azon intézet, főreáliskolává kibővíttetvén, igazgatója lett; 1872-ben családi viszonyai miatt a pécsi állami főreáliskolához a mennyiségtan tanárának visszament. Meghalt 1876. ápr. 27. Pécsett.

Czikke az Országos Középtanodai Tanáregylet Közlönyében (1873-74. Kérdemények a mennyiségtani természettanból); programmértekezése a pécsi főreáliskola Értesítőjében (1859. Einiges über Rabatt und Terminrechnung, 1860. Über Konstruction und Berechnung der Seiten regulärer Chordenpolygonen, 1862. Az egyenes-csonka vagy rövidített kúp alaplapjaival egyenközűleg haladó sikokkal való osztása, 1875. A kerülékes szegvényrendszer, valamint az ebben foglalt különleges szegvényrendszerek leglényegesebb tulajdonságainak megfejtése), a soproni főreáliskola Értesítőjében (1869. Adalék az erőműtani munka s hő közötti rokonság tanához, 1870. Hogyan lehet földtekénk középső és tetszés szerint választott mindegyik pontja tömegének sűrűségét meghatározni?).

Pécsi m. kir. állami főreáltanoda Értesítvénye 1876. 19. l. és gyászjelentés.