Kezdőlap

Fusz Károly Adolf,

ág. ev. lelkész, F. Keresztély lelkész fia, szül. 1817. okt. 29. Nagy-Szebenben, hol a gymnasiumot 1835-ben végezte; azután Berlinben theologiát tanult, egyszersmind a gymnasiumi tanárságra is készült: itten Knuth tanár megkedveltette vele a természettudományt; midőn 1837-ben hazájába visszatért, bátyja F. Mihály vezetése mellett, ki jeles füvész volt, folytatta természetrajzi tanulmányait. 1816. decz. a nagy-szebeni Bruckenthal-könyvtárnál mint segéd alkalmaztatott, egyúttal az ottani ág. ev. gymnasiumban a természettant és később, mint conrector (1865 végeig) a természetrajzot is tanította. 1849. máj. nehány barátjával együtt megalapította az erdélyi természettudományi társulatot, melynek előbb titkára, majd több évig elnöke volt. Kiválólag Erdély rovarfajainak összegyűjtésével foglalkozott és ezen czélból számos utazást tett Erdély különböző részében és a külfölddel is összeköttetésbe lépett. 1866 elején Holczmányba (Holzmengen) választották meg papnak; azonban még azon év aug. 26. városi lelkész lett Nagy-Szebenben, hol 1874. jul. 1. meghalt. A bécsi zool.-botanikai, a stettini entomologiai, a regensburgi zoologiai, a hallei természettudományi társulatok tagjaik sorába választották; 1850-től az erdélyi honismertető társulatnak is választmányi tagja volt.

Természetajzi czikkei nagyobbrészt a nagyszebeni Verhandlungen und Mittheilungen des siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften-ben jelentek meg (1850-1876), a nagyszebeni ág. ev. gymnasium Programmjában (1857 és 58. Die Käfer Siebenbürgens), az Archiv des Vereins für Siebenb. Landeskundeban (Uj folyam I. 1853. Bericht über eine Excursion in den Gebirgen von Tihutza bis Borszék, IV. 1860. Die Schwimmkäfer, Dytiscidae, Siebenbürgens, Die Tastkäfer, Silphales, Siebenbürgens, 1863. Die Knopfkäfer, Silphales, Siebenbürgens, VIII. 1869. Verzeichniss der Käfer Siebenbürgens nebst Angabe ihrer Fundorte).

Munkái:

1. Erster Jahresbericht der evang. Gemeinde A. B. zu Hermannstadt über das Jahr 1866. Hermannstadt, 1867.

2. Zweiter Jahresbericht... 1867. Hermannstadt, 1868.

3. Dritter Jahresbericht... 1868-69. Hermannstadt. 1870.

4. Vierter Jahresbericht... 1870. Hermannstadt, 1871.

Archiv des Vereines für Siebenb. Landeskunde XII. (Teutsch G. D.)

Verhandlungen und Mittheilungen des Siebenb. Vereins für Naturwissenschaften XXVI. (Czikkeinek jegyzékével.)

Szinnyei Repertóriuma. Természettud.

Trausch, Schriftsteller-Lexikon I. 390. III. 574. l.

Allg. Deutsche Biographie VIII. 254. l. és gyászjelentés.