Kezdőlap

Futó Mihály,

ev. ref. főgymnasiumi igazgató-tanár, szül. 1835. febr. 2. Boldván Borsodmegyében; tanulmányait a sárospataki ev. ref. főiskolában végezte; innét mint rendes tanár 1860. okt. 1. a hódmezővásárhelyi ev. ref. főgymnasiumhoz hivatott meg, hol 1877-től mint igazgató-tanár működik és a magyar nyelvet s irodalmat tanítja.

Czikkei a Kazinczy Ferencz születésének százados ünnepe Sárospatakon, Sárospatak, 1859. cz. munkában (Emlékbeszéd), a Sárospataki Naptárban (1861-re Nándorfejérvár 1456-ban, A Kenyérmező 1449-ben) a Sárospataki Füzetekben (1862. A hódmezővásárhelyi ref. egyház és iskola története), a hódmezővásárhelyi ev. ref. főgymnasium Értesítőjében (1873. Irálygyakorlatok középtanodáinkban, 1874. Történetstatisztikai rajz a hódmezővásárhelyi ref. főgymnasium életéből. 1884. Igazgatói évzáró beszéd, 1885. Igazgatói beszámoló beszéd, 1890. A társadalom, a szülők és az iskola), a tiszántúli ev. ref. középiskolai tanáregyesület Évkönyvében (1880. Javaslat a ref. gymnasiumi Értesítők egyöntetű kiállítása tárgyában, Adatok a hódmezővásárhelyi főgymnasium multjához, Töredékes gondolatok a magyar irásbeli dolgozatokról, 1881. Minő eszközökkel lehet prot. középiskoláink belső életére hatni, szellemét éleszteni s a növendékek tanulásvágyát, erkölcsét és jellemét fejleszteni és megerősíteni? Pályanyertes mű, 1890. Felolvasás, a magyar irodalomtörténet tanítása köréből, a nemzeti érzület ápolása szempontjából, Mivel sokszor hangoztatott dolog, hogy hazai ev. ref. középiskoláink szellemi és anyagi állapotában, kormányzati és tanrendszerében még mindég sok gátoló körülmény forog fenn, a melyek a korkövetelte nagyobb mérvű fejlődésükben az állami iskolákkal való nemes viszonyukban nem kevéssé akadályozzák, mutattassék ki, hogy mely mértékben és mely irányban léteznek a bajok, mennyiben háríthatók el nagyobb áldozatok nélkűl maguk által a tanári karok által, mennyire követelnének fentartó testületeink részéről nagyobb anyagi áldozatokat, vagy mennyiben volnának orvosolhatók a prot. tanárképzés vagy más szervezeti reformok által. Pályanyertes mű. Ezenkivűl számos czikke jelent meg a Hódmezővásárhelyben, a Sárospataki Lapokban, a Prot. Egyházi és Iskolai Lapban (1892. Sipos Pál életrajza sat.) és a Debreczeni Prot. Lapban (különösen tanügyi, napi kérdéseket fejtegető értekezések, tanévet megnyitó és évzáró iskolai ünnepi beszédek sat.)

Munkája: Emlékbeszéd néhai Tóth Ferencz h. m.-vásárhelyi ref. lelkész fölött. Elmondotta a békésbánati ref. egyházmegye aug. 5. 1869-ben tartott közgyűlésén. H.-M.-Vásárhely, 1869.

Alapította és szerkesztette a Hód-Mező-Vásárhely cz. társadalmi hetilapot 1871. ápr. 1-től 1874. végeig.

Levele Erdélyi Jánoshoz. Hódmezővásárhely, 1860. okt. 21. (a dr. Erdélyi Pál birtokában levő Erdélyi-Tárban.)

Szinnyei Gerzson és Dombi Lajos szives közlésök.