Kezdőlap

Futó Mihály,

főreáliskolai tanár, született 1851. oktober 2. Bárándon Biharmegyében tekintélyes polgári családból; 1861-ben a debreczeni ev. ref. főgymnasium növendékei közé lépett és három osztályt végzett. 1864-től 1867-ig tartó betegeskedéséből felépülvén, Debreczenben folytatta gymnasiumi tanulmányait 1872-ig, midőn érettségi vizsgát tett. Azután Budapesten a József-műegyetemnek négy évig volt hallgatója. 1876. okt. a debreczeni m. kir. gazdasági tanintézethez a technikai szakokra segédtanári czímmel neveztetett ki; honnét 1878. okt. a debreczeni főreáliskolához előbb helyettes, utóbb rendes tanárnak ment át. Meghalt 1886. márcz. 4. Debreczenben.

Munkája: A determinansokról. Mennyiségtani tanulmány. Bpest, 1885.

M. Könyvészet 1885.

Debreczen 1886. 43. sz.

Debreczeni Főreáliskola Értesítője 1886. (Zimmermann Gyula) és gyászjelentés.