Kezdőlap

Füger Miksa (rechtborni),

a cs. osztrák Leopod-rend lovagja, az Ober-Landes-Gericht elnöke, F. Joákimnak, a bécsi cs. kir. legfőbb itélőszék tanácsosának fia, Olmützben született és Czernowitzban nevelkedett; a jogi pályára készült és utóbb a bukovinai cs. kir. tartományi törvényszéknél elnök volt; innét 1852-ben a nagy-szebeni ideigl. főtörvényszékhez hivatott meg; az erdélyi törvényszékek szervezésénél (1852) az erdélyországi főtörvényszék alelnöke s a szebeni cs. kir. jogakadémia gondnoka lett és mint vizsgálóbizottsági elnök a birói s ügyvédi vizsgákat vezette. 1861-ben a törvényszékek föloszlatása után a bécsi cs. kir. legfőbb itélőszékhez udvari tanácsosnak és innét a lembergi cs. kir. tartományi főtörvényszékhez alelnöknek neveztetett ki. 1868. szept. 15. nyugdíjaztatván, a Ferencz-József rend Komthur-keresztjét kapta és Nagy-Szebenbe vonult vissza.

Munkái:

1. Das alte und neue Privatrecht in Ungarn, Siebenbürgen, Slavonien, Serbien und dem temescher Banat, bezüglich seiner Fortdauer und Rückwirkung. Hermannstadt, 1858.

2. Beiträge zur Reform des gerichtlichen Verfahrens in dem österreichischen Kaiserstaate. Hermannstadt, 1859.

3. Das Erbrecht nach dem österreichischen allgemeinen bürgerl. Gesetzbuch systematisch dargestellt und mit den früheren Landes-Gesetzen in Siebenbürgen. Hermannstadt, 1860. Három kötet. (Magyarúl: Az örökösödésjog az ausztriai polgári törvénykönyv szerint. Hermannstadt, 1860.)

4. Ueber die Wiederherstellung des bestandenen ungarischen Privatrechtes. Ein civilistischer Beitrag zur Erörterung einer der belangreichsten Fragen für den bevorstehenden Landtag. Hermannstadt, 1861.

5. Der Beweis durch Eide im Civilprocesse nach allgemeinen Grundsätzen der Beweistheorie mit Erläuterung der diesfälligen Bestimmungen der Gerichtsordnungen Oesterreichs dargesteldt. Wien, 1865.

6. Systematische Darstellung der Rechtswirkungen der Einträge in die öffentlichen Bücher, nach den Grundsätzen des österr. allg. bürgerl. Gesetzbuches. Wien, 1865.

Trausch, Schriftsteller-Lexikon I. 387. III. 374. l.

Petrik Könyvészete s Bibliogr.