Kezdőlap

Fülep (Fülöp) Gábor (őri),

ev. ref. superintendens, szül. 1739. ápr. Sajó-Szentpéteren Borsodmegyében, hol atyja lelkész és borsodi esperes volt; tanult szülővárosában, majd Miskolczon és Lőcsén a német szóért. 1756. jan. 17. lépett a sárospataki felsőbb tanulók sorába, hol a theologiát is végezte. 1760-ban indult Belgiumba s jul. 6. iratkozott be a franekerai egyetemben. Azután maglátogatta Gröningát, Hardeswicket és Utrechtet; ugyanott részt vett az ott nyomtatás alatt volt magyar Biblia kiadása körűli munkában. 1765-ben az utrechti hittani kar a szentirás-magyarázás doktorává avatta, mely czimnek viselésétől azonban itthon eltiltották. Folytatta utazását Leidába s innét Angolországba. 1766-ban, mikor haza jött, elgyengült atyja mellett szolgált két évig. 1773-ban Sárospatakra választatott meg tanárnak, hol márcz. 20. beköszöntött ily cz. szónoklattal: De praecipuis causis crescentis in dies irreverentiae erga religionem christianam. Ettől fogva mint theologiai tanár nagy hírrel vitte hivatalát. 1775-ben egyik tagja volt azon küldöttségnek, mely József császárnál iskolai ügyekben járt. 1797. júl. 6. a tiszamelléki egyházkerület pataki gyűlésén superintendenssé választatott. 1798. máj. 21. a sáros-pataki tanárságot a szentpéteri lelkészséggel cserélte föl. Meghalt ugyanott 1823. jul. 25.

Munkái:

1. Specimen academicum occupatum in illustranda pericopa I. Samuel III. quod sub auspiciis cl. Hermanni Venema... publice tuebatur. Franequerae, 1763.

2. Specimen theologicum inaugurale inquirens in nexum vaticiniorum, Messiam ejusque regnum et bona temporalia una serie sistentium. Trajecti ad Rh., 1765.

3. Halotti elmélkedés Szemere László felett. Kassa, 1787.

4. Keresztyén erkölcsi tudomány, avagy a szent és kegyes életnek mestersége, Pozsony, 1788. (Pictet után fordítva. P. B. három apróbb munkácskái. Pozsony, 1790-91. Három kötet.)

5. Codex legum ecclessiasticarum. Pozsony, 1791.

6. Halotti elmélkedés, melyel néhai... Faji Fay Mária ifjú asszonynak, Nagyréti Réti Darvas János ur néhai kedves házas társának, utolsó tisztességet kivánt tenni... Szalán, 1792 bőjt-elő havának 12. napján. Kassa.

7. Zimmermann János György a nemzeti büszkeségről. A negyedik nyomtatás szerint ford. Pozsony, 1792.

8. Uzong, napkeleti történet. Készítette Haller Albert. Pozsony, 1792.

9. A magunk megismeréséről. Készítette Mason János tudós anglus. Magyarúl kiadta. Pozsony, 1792.

10. Az olvasás gyakorlására rendeltetett könyvnek második része... a nemzeti oskolákban. Buda, 1792. (1796., 1801., 1808., 1814., 1823., és 1847.)

11. A. B. C. könyvecske a magyar falusi oskolák számára. Buda, 1793. (Buda, 1795., 1800., 1809., 1831., 1845, és új jobbított kiadás 1852. Ezeken kívül még számos kiadása jelent meg, mind névtelenűl. Ugyanez a tót falusi iskolák számára. Budán, 1835. Magyar és tót szöveggel.)

12. Kegyesség segítő keresztény erkölcsi elmélkedések. Boudrand Ferencz franczia munkája után németből ford. Pozsony, 1795.

13. Namenbüchlein zum Gebrauche der Nationalschulen im Königreich Ungarn in dessen Kronländern auf dem Lande. Buda, 1798.

14. Haller Albertnek a kijelentett vallást Voltér és más némely... hitetlenkedők ellen védelmező levelei. Magyarúl. Kassa, 1798-99. Két kötet.

15. A menyország itt a földön. Kassa, 1806. (Ifjusági irat. Salzmann után.)

16. A tokaji bornak termesztéséről, szüréséről és forrásáról. Dercsényi János latin munkája után magyarúl Ő. F. G., Kassa, év n.

Kiss Áron szerint fordított munkái közé tartozik még:

17. A levélirástan elemei...

18. Megjobbított utmutatás a német nyelv tudományára...

19. Utmutató a földleirásra...

Kéziratban: a jezsuiták története, két kötet. Levele Láczay Józsefhez, Szent-Péter, 1819. ápr. 12. (az Erdélyi-Tárban, dr. Erdélyi Pál birtokában.)

Nevét: Őry, Felsőőri, Eőri előnévvel Fülöp-, és Filepnek is irják.

Horányi, Memoria I. 737. l.

Revay, Planum 90. l.

M. Hirmondó 1792. II. 231. 647.

Magyar Kurir 1823. II. 19. sz.

Tudom. Gyűjt. 1823. IX.

Philosophiai Pályamunkák I. 1835. 68. l.

Nefelejts 1860. 4. sz. (Fáy András.)

Danielik, M. Irók II. 85. l.

Kiss Áron, Adalékok 73. l. Nevelés és Oktatás Története 122. l. és M. Népiskolai Tanítás Története 107. 112. 253. 256. l.

Szinnyei Könyvészete.

Család és Iskola 1881. 5. 6. sz. (Dr. Kiss Áron.)

Történelmi Tár 1886. 205. l.

Petrik Bibliogr.

Sárospataki Lapok 1892. 8. sz.