Kezdőlap

Füredi (Führer) Ignácz,

tanítóképzőintézeti tanár, szül. 1837. aug. 15. Ladmoczon Zemplénmegyében; orthodox zsidó szülőktől; a magyar nyelvet és az elemi tantárgyakat a falujabeli ev. ref. iskolában sajátította el; e mellett a chéderbe (zsidó népiskola) is járt, hol egy lengyel hebraista vezetése alatt a bibliát és talmudot tanulta. Nyolc évig a duna-szerdahelyi, kismartoni, pozsonyi s nikolsburgi talmud-kollegiumokat látogatta. 1858-ban Pesten a kath. tanítóképzőbe lépett; a két éves tanfolyam végeztével 1862-ben a sátoralja-ujhelyi izraelita minta-iskolánál nyert alkalmazást; innét 1872-ben a pesti országos izraelita tanítóképzőhöz került, hol jelenleg is működik. A magyar nyelven kívül, a német, héber és franczia nyelvben is jártassággal bír.

Számos magyar nyelvészeti czikket irt a M. Nyelvőrbe s a Budapesti Hirlapba; több héber ismeretterjesztőt a Hamvaszszér cz. zsidó hirlapba; a Paedagogiai Plutarchban (II. 1886. Rousseau.)

Munkái:

1. A magyarok története rövid előadásban népiskolák használatára. S.-A.-Ujhely, 1869. (7. k. 1873. 9. jav. k. 1876. 11. jav. k. 1877. 15. jav. k. 1884. 17. jav. kiadás 1888. Bpest. Ugyanez németűl 8. k. 1886. 9. k. 1888. Bpest).

2. A természetrajz három országa. Népisk. szám. Pest, 1871. (2. k. 1873. Pest.)

3. Magyarhoni földrajz egyetemes földirati vázlattal. Pest, 1871.

4. Emil vagy a nevelésről Rousseau J. I. után ford. Pest, 1875.

5. Hazai s általános földrajz elemei. Bpest, 1876. (2. átdolg. kiadás, 3. k. 1877. 6. k. 1879. 8. jav. k. 1880. 12. k. 1886. 13. k. 1887. 14. k. 1892. Bpest. Ugyanez németűl 1877. és 1878. Bpest.)

6. A természetrajz elemei különös tekintettel az iparra s kereskedésre. Népiskolai használatra. Bpest, 1876. (3. kiadás 4. k. 1877. Bpest. 6. átdolg. k. 1883. Ugyanez németűl. Bpest, 1877.)

7. Számtani példatár. Bpest, 1877. (5 füzet. Több kiadás.)

8. Kisebb és nagyobb világtörténet jellemképekben. Bpest, 1877-79. (Ugyanez németűl is.)

9. Első oktatás a franczia nyelvben kiejtéssel. Bpest, 1877. (Ugyanez német szöveggel is).

10. Praktische ungarische Sprachlehre. Bpest, 1878.

11. Mózes I. és III. könyve, magyarra ford. Bpest, 1879. (Pályanyertes mű.)

12. Módszeres magyar nyelvtani példatár számos feladványokkal, a népiskolák négy oszt. számára. Bpest, 1880.

13. Rendszeres magyar nyelvtan. Antibarbarussal és rokonértelmű szókkal. Polgári iskolák és tanítóképzők használatára. Bpest, 1880. (2. k. 1883. 3. bőv. kiadás. Bpest, 1887.)

14. Magyartalanságok betűrendben. Bpest, 1880-82. (Három kiadás. Ism. Bud. Szemle XXV. Prot. Egyh. és Isk. Lap 1880.)

15. Módszeres nyelvtani példatár. Bpest, 1880. 3. füzet. (Schön Józseffel együtt.)

16. Ungarische Sprachlehre. Ollendorff után. Bpest, 1881.

17. Első magyar Machzór. (Ünnepi imádságok zsidók számára, 3 kötet). Bpest, 1883.

18. Luchósz Happolim. Bpest, 1884. (Héber nyelvtan).

19. Mózsi és az aranykereső. Ifjúsági elbeszélések Hoffmann F.-től. Bpest, 1887.

20. Báró Manx kalandjai és Bőrharisnya. Elbeszélések. Bpest, 1887.

21. Teljes héber-magyar Machzór. Bpest, 1889. (9. kötet. Ism. M. Zsidó Szemle 1890).

22. Magyar-német és német-magyar szótár. Bpest, 1889.

23. Magyar-német és német-magyar zsebszótár. Bpest, 1889.

24. Deutsche Sprachlehre für Volksschulen. Bpest, 1889.

25. Világtörténet iskolai és házi használatra a ministeri tanterv alapján. Bpest, 1889.

26. Közhasznú idegen szótár, a szószármazás és kiejtés megjelölésével. Bpest, 1891.

27. Magyar-német beszélgetések. Bpest, 1891.

28. Josua és a birák iskolai magyar fordítással. Bpest, 1893.

M. Könyvészet 1876-91.

Horváth Ignácz Könyvészete 1880-90.

Petrik Könyvészete.

Kiss Áron, M. Népiskolai tanítás Története 318. 344. 377. 423. l.

Irodalomtörténeti Közlemények I. 1891. 424-429. l. és önéletrajzi adatok.