Kezdőlap

Füzi János (homoród-karácsonfalvi),

F. Ferencz testvérbátyja; tanult Keresztúrt es Kolozsvárt; külföldi egyetemeket látogatott közköltségen, nevezetesen a göttingait; haza jövén 1806-ban a bölcselet tanára lett a kolozsvári unitárius főiskolában; felváltva a papi teendőket is teljesítette. 1824-ben rendes pappá választatott; ugyanekkor már generális notárius volt. 1830-ban szélütés érte s fölmentették a papi, 1831-ben tanári szolgálatától. Meghalt 1833. október 6. Kolozsvárt 57. évében.

Munkái:

1. A valóságos ember képének két fővonásai, a jó ember és nemes érzetű polgár lerajzolva egy halotti beszédben, melyet idősb kolosvári Ágoston Márton úrnak Kolosvár érdemes senatorának utolsó tisztessége megadására irt s el is mondott 1806-ban a második hó 2-án. Kolozsvár, 1806. (Az első beszédet: A jó senator leirása cz. F. tartotta; a másodikat Ferenczy János mondotta).

2. A keresztény vallás igazi és belső valósága egy beszédben foglalva, melyet felső parancsból irt s el is mondott az unitáriusoknak ns. Udvarhely-Székben Vargyason tartatott közönséges sinati gyűlésében, 1806-ban a VI-dik hó 30-kán. Kolozsvár, 1807.

3. A gyenge nem erősítése egy halotti beszédben, melyet néhai Pákei Pákei Judit asszonynak, néhai... unitárius pap Fejérvári Sámuel úr özvegyének, utolsó tisztessége megadása végett készített s a kolosvári unitárium templomban el is mondott. Kolozsvár, 1808.

4. Ker. Mária. Halotti prédikáczió tarcsafalvi Pálffy Mária Szentiványi Zsigmondné felett. Kolozsvár, 1808.

5. A bölcs ember szemléltetés formáltatásában és nagyságában... főtiszt. nagyajtai Lázár István úrnak, az erdélyi unitárius ekklesiák és oskolák volt superintendensének utolsó tisztessége megadására irt és el is mondott a kolosvári unitárium templomban 1811. nov. 10. Kolozsvár, 1812. (Főczím: A bölcs előljáró lerajzolva két halotti beszédekben, melyek nagy-ajtai Lázár István unitárius superintendensnek végső megtiszteltetésére mondattak).

Irt még tankönyveket, melyek kéziratban maradtak.

Székely Sándor, Unitária vallás történetei. Kolozsvár, 1840. 179. l.

Petrik Bibliogr.

Kanyaró Ferencz és Koncz József szives közlései.