Kezdőlap

Ghyczy Géza (ghiczi, assa- és ablanczkürthi),

bölcseleti doktor, kir. tanácsos, a budapesti kereskedelmi akadémia igazgatója, G. Ignácz kincstári ügyész és Laszlóvszky Bóna fia, G. Kálmán volt m. kir. pénzügyminiszter unokaöcscse, szül. 1838-ban Tatán Komárommegyében; még nem volt 15 éves, mikor Tatán megkezdett középiskolai tanulmányait Pesten befejezte; azután a pesti egyetemen a bölcseletet végezte 1855-ben. 17 éves korában elnyerte a doktori diplomát. Különös előszeretete volt a mennyiségtan iránt, miért is tanulmányainak folytatása végett a bécsi műegyetemre ment, elvégezte a mérnöki szakosztályt és megszerezte a mérnöki oklevelet. 1860-ban József főherczegnél jószágigazgatói állást vállalt el. Nagyobb hajlama lévén azonban a tudományos pálya iránt, elfogadta 1876-ban a budapesti József-műegyetemen a könyvviteltan és kereskedelmi számtan tanszékét, melyre nézve előbb tanári képesítést nyert; több évig viselte a mérnöki szakosztály dékáni tisztét. 1885. jan. 1. a budapesti kereskedelmi akadémia igazgatója lett és a király tanácsosi czímmel tüntette ki. Tagja a m. kir. általános hitelbank felügyelő bizottságának és a tanárvizsgáló bizottságnak. 1887 óta tagja a közoktatási tanácsnak, melynek 1890-91-ben egyik alelnöke volt.

Az ő közreműködésével készült a középkereskedelmi iskola új szervezetének tervezete.

Munkái:

1. Táblázatok a kamatos kamat- és járadék számításához. Iskolai használatra. Bpest, 1888.

2. A kamatláb meghatározása a járadékszámításban. Bpest, 1890. (Budapesti kereskedelmi akadémia évi Jelentése.)

Szerkeszti a budapesti kereskedelmi akadémia évi Jelentését 1885 óta.

Nagy Iván, Magyarország Családai IV. 391.

Akadémiai Értesitő 1871. 186. l. (Levele.)

Néptanítók Lapja 1887. 333. l.

Paedagogiai Zsebnaptár (VI. 1892. Orbók Mór) arczk.