Kezdőlap

Gózony György,

bölcseleti s theologiai doktor és kanonok, szül. 1804. ápr. 15. Ráczkevén Pestmegyében; a gymnasiumot és bölcseletet Székesfejérvárt, Szombathelyen és Pesten végezte; a hittudományt pedig mint fejéregyházmegyei növendékpap a bécsi egyetemen hallgatta. Két szigorlatot adott, nevezetesen a keleti s görög nyelvekből és a szentírási tanulmányokból, úgyszinte a hittanból is. 1825-ben hazájába visszatérvén, a püspöki megyehivatalnál nyert alkalmazást. 1827. márcz. 31. miséspappá szenteltetett föl. Azután Ercsiben és Székesfejérvárt káplánkodott öt évig; utóbbi állomásán egyszersmind a helybeli katonai nevelőintézetben hitoktató s a magyar nyelv tanítója volt. 1832. jún. 6. a püspöki udvarba hívatván, fokonként szertartó, szentszéki rendes jegyző, levéltárnok és titkár lett; a püspöki lyceumban a keleti s görög nyelveket, a sz.-írás tudományt és magyarázatot egy évig és nyolcz hónapig tanította. Mint titkár (1841-től 1851-ig) ugyanott minden díj nélkül a magyar köz- és magán polgári törvényt adta elő. 1834-ben szentszéki közbirónak, 1841. pedig zsinati vizsgálónak nevezték ki. 1852-től zsámbéki plébános, bicskei kerületi alesperes és elemi iskola-felügyelő volt. 1867-ben székesfejérvári kanonokká neveztetett ki. Meghalt 1871. márcz. 30. Székesfejérvárt.

Több politikai s egyházi tudósítást közölt az Egyházi Tárban (VIII. 1835. Szózat a vegyes házasságról), Századunkban, Nemzeti Ujságban és a Religio és Nevelésben.

Munkái:

1. Mélt. és főtiszt. Horváth János urnak... a székesfejérvári püspökszékbe beigtatására mély tisztelettel szenteli... Boldogasszony hava 8. 1832. Székesfejérvár. (Költemény.)

2. Szózat. Mily kilátás, minő lépés katholikus és protestánsra nézve a vegyes házasság? Székesfejérvár, 1835.

3. Sz. István magyarok első s apostoli királya Istennek hív szolgája. Nemzeti ünnep alkalmával a székes-fejérvári székes anyatemplomban hirdette... Székesfejérvár, 1839.

4. Kalászok az élet köréből. Székesfejérvár, 1839. (Kornmann Rupert után.)

5. Egyházi beszéd, melyet új mise alkalmával Lovas-Berényben Mária névinnepén Sz.-Mihály hava 12. 1841. tartott. Székesfejérvár.

6. Egyházi törvénykezés Magyarországban. Papok, ügyvédek és perlekedők használatára. Pest, 1841.

7. Keresztény tanulság és vígasztalás igéi. 1843. szept. 5. sz. kir. Székes-fejérvár városában kiütött nagy tűzvész után a székes-fejérvári székesegyházban hirdette... ugyanazon év mindszenthó 1. Székesfejérvár.

8. Igtatási ünnepély Szigly Károlynak... ráczkevei plébánia javadalmába. Pest, 1845.

9. A házasság kérdése. Pest, 1867. (2. bőv. kiadás.)

10. Mi az oka, hogy nem vagyunk ott úgy, a hol és a mikép lenni óhajtanók. Böngészte... A sebesült harczosok javára. Sz.-Fejérvár, 1866.

11. Sz. István magyarok 1-ső és apostoli királyának k. k. hitbuzgalma. Nemzeti ünnepén a sz.-fehérvári székes- és plébánia-egyházban hirdette aug. 20. 1869. Sz.-Fejérvár.

12. Keresztény népiskoláink multja és jelene. Székesfejérvár, 1870.

13. A pápa és a világ. Kiadta Lonkay Antal, Pest. (Különnyomat a M. Állam 1871. 65., 66., 66., 72., 74. és 76. sz.

Danielik, Magyar Irók I. 160.

Pauer Joannes, Historia Dioec. Alba.-Regalensis 353., 355. l.

Petrik Könyvészete és Bibl.

Németi Lajos, Dicsbeszédek 55., 56. l.

Biblotheka Joann. Card. Simor 503. l. és gyászjelentés.