Kezdőlap

Görgey Márton (görgői és toporczi),

pécsi püspök, G. Ezechiel cs. kir. tanácsos, Szepesmegye alispánja s pécsujfalusi Péchy Anna fia, szül. 1740. nov. 1. Pécsujfaluban (Sárosm.); kilencz éves koráig szülőhelyén nagybátyja, Péchy Zsigmond alnádor nevelte; azután a lőcsei nemes ifjak nevelőintézetében bevégezte a grammatikai osztályokat, mire a papi rendbe lépett, és a pozsonyi sz. Imre szemináriumban tanulta a költészeti és szónoklati osztályt, a nagyszombatiban pedig a bölcseletet és theologiát; azután gróf Barkóczy Ferencz esztergomi primás helynökségi levéltárnokká nevezte ki. 1765. okt. 15. Püskiben (Pozsonym.) plébános lett. 1774-ben pozsonyi s 1777. ápr. 14. esztergomi kanonok, 1778-ban Batthyány bíbornok oldalkanonokja és sz. Lászlóról nevezett sümegi cz. prépost. 1787. nov. 24. barsi, 1790. szept. 13. honti főesperes, 1791-ben pedig kir. táblai főpap lett. Szemeinek gyengesége miatt azonban kénytelen volt a primási káptalanba visszatérni. 1802. aug. 24. sz. Györgyről nev. préposttá s főszékesegyházi főesperessé nevezték ki. 1805. patari fölszentelt püspök és esztergomi érseki helynök, 1807. aug. 1. pécsi megyés püspök lett; azonban mielőtt székét elfoglalhatta volna, meghalt 1807. aug. 23. Budán.

Munkái:

1. Igaz és kedves jegyese a mennyei vőlegénynek. Az az okos szűz és boldog apácza, dicsőséges szent Klára. Avagy azon szűz szent Klára szerzetén levő nagy szombati tisztelendő apácza szűzek templomában 1772-ben, kisasszony-hava 12... élő nyelvel mondatott, és most a világi szűzek oktatására, és a tiszt. apáczáknak lelki vigasztalásokra egy nagym. úrnak költségeivel kinyomatott prédikáczió. Pozsony. (Kézirata a budapesti egyetemi könyvtárban.)

2. Encomia vitae S. Adalberti episcopi et martyris, ecclesiae metrop.... Strigoniensis patronis titularis. Oblata a vener. archicapitulo Strigoniensi ad festum ejusdem titulare, anno 1791. sabato ante resurrectionem dominicam celebratum. Tyrnaviae. (Névtelenül.)

Kéziratban: Sermo funebris M. Görgey tempore exequiarum M. Theresiae. Strigonii, 1781. (az esztergomi főegyházmegyei könyvtárban.)

Vereinigte Pest-Ofner-Zeitung 1807. 69. sz.

M. Kurir 1807. 18. sz.

Nagy Iván, Magyarország Családai IV. 444. l.

Brüsztle, Recensio I. 508. l.

M. Könyv-Szemle 1882. 327. l.

Petrik Bibliogr.

Necrolog, Strigon. 82. l.

Zelliger Egyházzi Irók Csarnoka 152. l.