Kezdőlap

Groisz Gusztáv,

jogi doktor, nyug. egyetemi tanár, előbbinek fia; szül. 1840. júl. 15. Kolozsvárt; középiskolai tanulmányait 1850-ben kezdette s 1858-ban bevégezte a nagy-szebeni állami főgymnasiumban; ugyanott az akadémián a jogot hallgatta 1862-ig, midőn az államvizsgálatok kiállása után kineveztetett az erdélyi kir. főkormányszékhez fogalmazó gyakornoknak. 1863. nov. az akkor életbeléptetett kolozsvári kir. jogakadémiához a büntetőjog és a polgári törvénykezés tanárának alkalmaztatott. 1866. márcz. 11. a jog- és államtudományok doktorává avattatott; 1872-ben pedig az ujonnan felállított kolozsvári kir. egyetemhez a büntetőjog rendes tanárának neveztetett ki s a karnak 1872-73 és 1883-84-ben dekánja, 1876-77-ben pedig az egyetem rectora volt. 1894-ben saját kérelmére nyugalomba helyeztetett. Az 1890. szentpétervári börtönügyi congressusra a m. kormány részéről kiküldetett. 1866 óta tagja az erdélyi róm. kath. státusnak és az igazgató-tanácsnak, kolozsvári egyházi főgondnok, a szent Ferencziek erdélyrészi tartományának fősyndicusa. Mint védő sokszor fordult meg a törvényszéki termekben. A kolozsvári nemzeti szinháznál intendánsként is szerepelt; az erdélyi részek egyik leghiresebb pénzintézetének pedig egyik igazgatója.

Értekezései, czikkei s birálatai a Jogtudományi Közlönyben; a büntetőjogi kérdésekről a szaklapokban és napilapokban, a társadalmi kérdésekről a napilapokban.

Munkái:

1. Magyar polgári törvénykezési rendtartás (felvilágosító és utasító jegyzetekkel. 1868. 54. t.-cz.) Kolozsvár, 1870.

2. Dékáni beszéd, mellyel a kolozsvári m. kir. tudományegyetem első rectorát beiktatta az 1872/3. tanév megnyitása alkalmával. Kolozsvár, 1873. (Acta Reg. Scient. Univ. Claudiopolitanae I.)

3. Rectori székfoglaló beszéd az 1876/7. tanév megnyitása alkalmával és értekezés arról: Minő előnye van a laicus-elem befolyásának a büntető igazságszolgáltatásban, különösen pedig, minő értékkel bir az esküdtszéki intézmény és kivánatos-e annak meghonosítása Magyarországban. Kolozsvár, 1877. (Acta Reg. Scient. Univ. Claud. I.)

Kéziratban beterjesztve az igazságügyminiszteriumhoz: Vélemény a Horváth Boldizsár-féle polgári perrendtartási javaslatról (40 ív); Vélemény a magyar büntető törvénykönyveket a bűntettekről és vétségekről és a kihágásokról életbeléptető törvényczikkely miniszteri tervezetéről; A magyar büntetőjog cz. munka sajtó alá rendezve.

Petrik Könyvészete.

M. Szalon X. 1889. arczk. (Gopcsa L.) és önéletrajzi adatok.