Kezdőlap

Gyulay Ignácz (maros-némethi és nádaskai gróf),

horvátországi bán és táborszernagy, gróf Gy. Sámuel altábornagy és báró Bornemisza Anna fia, szül. 1763. szept. 11. Nagyszebenben; 1781-ben mint hadapród lépett atyja ezredébe, négy év mulva főszázados lett. 1788-ban a II. Bánát-határőr-ezredbe tétetett által, hol azután őrnagy lett és a törökök elleni harczban részt vett. 1792-ben a Gyulai nevű szabad csapattal a Rajna mellé rendeltetett. 1794-ben a Mária Terézia-rend vitézi keresztjét kapta; 1795-ben a Benyovszky gyalogezrednél ezredes, 1797. tábornok, 1800. altábornagy és a 60. sz. gyalogezred tulajdonosa lett és a Mária Terézia középkeresztjét kapta. 1805-ben egy hadi osztályt vezérelt Németországba; a pozsonyi békét megkötötte. 1806-ban Dalmatia, Horvát- és Slavonországok bánja lett; 1813-ban táborszernagynak neveztetett ki. Az 1813-14. táborozásban a III. hadtestet vezérelte s fényes jelét adta hadi tudományának, különösen Dresdánál, a lipcsei s brienni ütközetekben, midőn a Lipót-rend nagykeresztjét nyerte. 1815-ben fő hadi-kormányzó volt Bécsben az osztrák sereg fölött. 1816-ban határőri katonai s polgári kormányzó, 1830. a főhaditanács elnöke, 1831. szept. 5. ötven éves katonai szolgálata alkalmából a Szent István-rend nagy keresztese lett. Meghalt 1831. nov. 11. Bécsben.

Munkái:

1. Hauptquartier Graz den 3. Julius 1809. Die Armee unseres besten Monarchen ist wieder in eure Stadt gerückt... (Proclamatio, 4rét 1 lap.)

2. Sermo dni comitis Ign. Gyulay de Maros Németh, et Nádaska, regnorum Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae bani etc., occasione celebratae 22. Aug. 1825. Generalis praefatorum regnorum congregationis pronunciatus. Zagrabiae.

3. Sermo exc. ac ill. dni... dum dnum comitem Carolum Erdődy de Monyorokerek... in officium ac dignitatem supremi ac perp. comitis incl. comitatus Varasdinensis, qua commissarius regius 20. Sept. 1827. Varasdini solenni ritu installaret, pronunciatus. Zagrabiae.

Még egy beszéde van kéziratban a m. n. múzeum kézirattárában: Sermo, occasione comitis Antonii Cziraky, in officium supremi comitis incl. cottus. Albensis installationis 26. Sept. 1827. (4rét 23 lap.)

Arczképe, rézmetszet, rajzolta Schedy, metszette Ehrenreich; kőnyomat: rajzolta Máchek A., nyomt. Gareis A. (Prágában C. W. Enresnél.)

Gemeinnützige Blätter 1826. 36. sz. (arczképe.)

Magyar Kurir 1832. I. 17. sz. Toldalék.

Hasznos Mulatságok 1832. I. 17. sz.

Oesterr. Encyclopaedie II. 449.

Nagy Iván, Magyarország Családai IV. 487., 488.

Wurzbach, Biographisches Lexikon VI. 77.

Allgemeine Deutsche Biographie X. 250.

Figyelő I. 378., V. 152. l.

Történetmi Tár 1887. 706. l.

Petrik Bibliogr.

Kazinczy Ferencz Levelezése III. IV. és gyászjelentés.