Kezdőlap

Gyulai Rezső (Gyula),

szent benedekrendi áldozópap és gymnasiumi tanár, szül. 1848. máj. 2. Pesten, hol atyja Prohászka Ferencz nyomdász és szakíró volt; a gymnasiumot a fővárosban és Komáromban járta, hova atyja időközben átköltözött. 1864. szept. 8. a benczések rendébe lépett és 1871. júl. 16. áldozópap lett; a theologiát Pannonhalmán végezte s 1871. júl. 16. miséspappá szenteltetett föl; gymnasiumi tanár volt 1871-74-ben Kőszegen, (1872-ben nyert tanári oklevelet a classica philologiából a pesti egyetemen), 1874-75. Pannonhalmán (a magyar és görög irodalom), 1876-77. Esztergomban, 1877 óta pedig a komáromi gymnasium tanára.

Programmértekezései a kőszegi gymnasium Értesítőjében (1873. Nyilt szó a művelt közönséghez a latin nyelv érdekében, 1874. Felső-vasmegyei várak: 1. Lékavára, 2. Szalonak, 3. Borostyánkő vára), a komáromi algymnasium Értesítőjében (1880. Néhány szó Liviusról); 1875-től 1877-ig az Esztergom cz. helyilapnak volt munkatársa s az Esztergom és Vidékébe írt zenekritikákat és humorisztikus czikkeket névtelenűl; czikkei a Komáromi Lapokban (1878-tól főleg humorisztikus czikkek, 1886. A megye római, népvándorlási s vezérek korabeli tört. adatok, 1883. A spiritismus a tudomány szempontjából, dr. Ulrici hallei egyetemi tanár után, 1887. A megye geologiájára vonatkozó adatok, Őskori leletek, Római, népvándorlási és a vezérek korabeli adatok, A bodorfalvi Baranyay-család, 1888. A kurucz háború, Mária-Terézia és II. József kora), a Komárommegyei Közlönyben (1889. 3-39. sz. Komárommegye törökhódoltsági kora), az Archaeologiai Értesítőben (1885-86. A bregetiumi vízvezetékről), a tatai helyi lapban is közölt római kori adatokat.

Munkái:

1. Komárom vármegye és város történetéhez. Komárom. 1890. és 1892. Hét füzet.

2. Törökvilág Komárommegyében. Komárom, 1894. (Ism. Századok).

1887-ben az ő buzgalma folytán alakult meg a Komárom-vármegyei és városi történeti és régészeti egylet és mint annak megalakulása óta titkára (s 1888 óta az egyleti múzeumnak őre), szerkeszti s nagyobbrészt maga írja annak évi Jelentéseit; ezekben a rövid történelmi bevezetéseken kívül, munkálatai (I. 1887. Adalék megyénk római hódoltsága korához, Bregetióban talált feliratos kövek, A thúri-szakállasi ref. góth templom, Komárom városának egy mult századi térképe, II. 1889. 1-45. l. Komárom-vármegye és város Róbert Károly koráig való történetéhez, III. 1890. Komárom vármegye és város történetéhez, IV. 1891. 1-164. l. Komáromvármegye és város történetéhez, V. 1892. 1-48. l. Adatok Komárom vármegye monografiájához).

1887 óta Komárom vármegye és város monographiáján dolgozik.

Kéziratban: A komárommegyei ármentesítő társulat monografiája.

Szerkesztette még a Komáromi Kalendariomot 1880-tól 1890-ig.

Álneve és jegyei: Hüvelyk Matyi, H. és Gy. R. a komáromi és esztergomi lapokban.

Szőllőssy Károly, Szerzetes Rendek, Arad, 1878. I. 183. l.

Scriptores Ordinis S. Benedicti. Vindobonae, 1881. 157. l.

Zelliger Alajos, Esztergom-Vármegyei Irók. Bpest, 1888. 61. l. és önéletrajzi adatok.