Kezdőlap

Hanthó Lajos,

főreáliskolai igazgató, szül. 1834. ápr. 4. Kapiban Győrmegyében, hol atyja regalebérlő volt; a gymnasiumot Győrött a benczéseknél, a bölcseletet Sopronban végezte; tanult egy évig theologiát, majd természeti s jogi tudományokat Pesten. 1862. ápr. 2. tanári vizsgát tett az ág. ev. bányakerületi superintendentiának vizsgáló bizottsága előtt és 1865-ben a pesti egyetemen a bölcselet, történelem és földrajzból. 1853. szept. 15-től 1865. okt. 12-ig az ág. evang. iskoláknál szolgált Pesten és Sár-Szt-Lőrinczen. 1865-től a lőcsei ág. ev. főgymnasiumban tanította a magyar nyelvet; 1870-ben, mikor a lőcsei állami főreáliskola létesűlt, annak ideigl. igazgatója lett; 1873-ban véglegesíttetett és azon év aug. 14. áthelyeztetett a temesvári állami főreáliskolához, 1877-ben pedig mint rendelkezés alatt levő igazgató az aradihoz helyeztetett át tanárnak, hol a bölcseletet, földrajzot és történelmet tanítja; 1883-ik szeptember 16-án az aradi lyceumi tanári kar harmincz éves tanári jubileumára ünnepélyt rendezett és nevére 100 frtos alapítványt tett, a földrajz és történelemből legjobb tanulónak évenként való megjutalmazására.

Programmértekezései a lőcsei ág. ev. főgymnasium Értesítőjében (1868. Közlemények a Pribitzer codexből, 1870. Dömötör György elegiája, 1871., 1873. Gosnowitzer Mátyás leveles könyve, Törökkori levelek a kassai gr. Csáky-féle levéltárból), a temesvári m. kir. állami főreáliskola Értesítőjében (1877. A reáliskolai rendtartásról); czikkek a Századokban (1869-70.), a Honvédben (1870. 5., 6. sz. A miriszlói harcz), a Kritikai lapokban (1878. Hunfalvy Pál), az Ország Tükrében, a Zipser Anzeigerben, a Gazdasági Lapokban, az Egyetértésben (1880-1882.) sat.

Munkái:

1. Magyarország történelme. Írta Dierner, újra szerkeszté... Pest, 1861. (3. kiadás; 4. k. 1863., 5. k. 1867. Az első két kiadás Dierner életében jelent meg).

2. A tarka könyv. Hoffmann Ferencz után ford. Pest, 1862.

3. A mezei gazda barátjai, dr. Gloger után. Pest, 1865. (Különnyomat a Gazdasági Lapokból).

4. A magyar birodalom leírása. Írta Dierner, újra szerkeszté... Pest, 1864. (5. k. Pest, 1866.)

5. A keresztény vallás és egyház történelmének tankönyve. Dierner Endre után ford. Pest, 1866. (2. kiadás).

6. Az ifjú Anacharsis utazása Görögországban a Kr. e. IV. század közepén. Az érettebb ifjúság számára. Barthélémy után szerk. Pest, 1866.

7. Történelmi csarnok. Érdekes és tanulságos élet-, kor- és jellemrajzok gyűjteménye. Szerk. Pest, 1867.

8. Olvasókönyv a hazai történelmet tárgyazó összes tankönyvekhez. Temesvár, 1874.

9. A cserkésző. Elbeszélések az amerikai életből. Az ifjúság számára Ferry után átdolgozta Hoffmann Gyula, ford... Bpest. 1875. Két kötet.

Szerkesztette az Ismerettár a magyar nép számára I-VI. kötetét (A-K betűk czikkeit, névtelenül; kiadta Heckenast Gusztáv Pesten, 1858-62.)

Jegyei: -ó -s. (1860-70. a Gazdasági Lapokban, Ország Tükrében és a Honvédben).

A lőcsei főreáliskola Értesítője 1873. 33. l., 1874. 34. l.

Az aradi főreáliskola Értesítője 1884. 97. l.

Országos Tanáregylet Közlönye XVII. 1883. 146. l.

Petrik Könyvészete és önéletrajzi adatok.