Kezdőlap

Hellebrant Árpád,

a m. tud. akadémia alkönyvtárnoka, szül. 1855. nov. 18. Pesten; gymnasiumi tanulmányainak befejezése után a budapesti egyetemen a classica-philologiai előadásokat hallgatta s 1878-ban tanári oklevelet nyert. 1876 óta a m. tud. akadémia szolgálatában van, hol 1878-ban kineveztetett könyvtári tisztté s 1892. decz. 4. alkönyvtárnokká. Az akadémia irodalomtörténeti bizottságának is tagja.

Czikkei a Figyelőben (1876. Jászberényi Pál életéhez), a M. Könyvszemlében (1877-től Jelentések a m. tud. akadémia könyvtárának állapotáról, gyarapodásáról és használatáról, 1880. Magyarországi vonatkozású ősnyomtatványok a m. tud. akadémia könyvtárában, 1883. Ismeretlen blassói egylevelű nyomtatvány a XVII. századból, 1891. Adalék Szabó K., Régi M. Könyvtárának II. kötetéhez), az Egyetemes Philologiai Közlönyben (A magyarországi philologiai irodalom könyvészete 1879 s repertóriuma 1886 óta), Ungarische Revue-ben (1885. Die ungarische Bibliographie bis 1711), a Századokban (1886. Die Matrikel der Universität Heidelberg cz. munka ismert.), a Tört. Tárban (1886. Franekerai tanulók, 1887. Az Olmützben tanult magyarok 1590-1664.), a Hunfalvy-Albumban (Budapest, 1891. Hunfalvy Pál munkássága időrendben), az Akadémiai Értesítőben (1893. Jelentése a Régi M. Könyvtár érdekében tett külföldi útjáról), az Irodalomtörténeti Közleményekben (1893 óta Irodalomtörténeti repertórium).

Munkái:

1. A m. tud. akadémia könyvtárában levő ösnyomtatványok jegyzéke. Bpest, 1886. (Ism. P. Napló 179. sz., Főv. L. 179. sz., Budapesti Szemle 1887., M. Könyv-Szemle 1888.)

2. Kiss János superintendens emlékezései maga által feljegyezve. 2. kiadás. Bpest, 1890. (Sajtó alá rendezte s előszóval ellátta. Olcsó Könyvtár 283. sz.)

M. Akadémiai Értesítő 1884. 17., 1885. 144., 1893. 44. l.

Pallas Nagy Lexikona IX. 25. l.