Kezdőlap

Herepei Ádám,

ev. ref. lelkész és tanár, H. István lelkész és Jéri Éva fia, szül. 1756. febr. 22. Losádon (Hunyadm.); atyja keze alól a szász-városi iskolába ment, hol négy évig tanult, innét Nagy-Enyedre került, hol 13 évig folytatta tanulmányait. 1782-ben a bázeli s genfi egyetem hallgatója volt, utóbbin három évet töltött; a marburgi egyetemet is egy évig látogatta. 1785-ben honába visszatért és báró Kemény Simon statustanácsos és alsó-fejérmegyei főispánnak Simon fia mellett volt nevelő, kit a külföldi egyetemekre is kisért; ekkor is (így 1788. a marburgi, 1789. a genfi akadémián) folyton tökéletesíté kiváló szónoki tehetségét. 1790-ben Nagy-Enyedre hívták tanárnak, hol a történelmet, költészetet és classica literaturát tanította. Jeles szónok volt, mint Zeyk János (Munkái. Kolozsvár, 1845. III. k.) mondja: «Ritka nevezetesebb nagy temetés vala, hol az ő beszédei ne kisérték volna a halottat örök nyugodalmára». Meghalt 1814. szept. A híres Hegedűs Sámuel parentált felette: A közhasznú professor és historikus cz. (Kolozsvár, 1814.) Sírja fölé tanítványa Baczkamadarasi Kis József emelt szép emléket.

Munkái:

1. A keresztyén bánat, melyet n. b. e. L. B. M. Gyerő Monostori Kemény Borbára n. b. e. Meltgs. L. B. Losonczi Bánffi Imre ur igaz özvegyének igaz tisztességére előadott halotti szent tanitásban. Kolozsvár, 1795.

2. Halotti beszéd. Az Istennek és embernek tetsző szép asszonyról, irta a néhai boldogemlékezetü Mgos Vargyasi ifjabb Dániel Kata asszony Mg. Szálláspataki Mara Lőrincz élete párjának utolsó tiszteletére és mondotta márcz. 8. 1795. Kolozsvár. (A jó és szép asszony leirása cz., Szilágyi Ferencz halotti tanításával együtt.)

3. A keresztyén özvegy kit néhai b. e. Malom-Vizi gróf Kendeffi Rákhel... gróf Bethlen özvegyének utolsó érdemlett tisztességére halotti szent beszédben előadott. Kolozsvár, 1802. (A keresztyén özvegynek lelki élete. Két halotti tanitásokban... Kolozsváron, 1798. ápr. 15. Szilágyi Ferencz beszédével együtt.)

4. Halotti beszéd az asszonyról, a kit a férje dicsér... Homoród Sz. Páli Szentpáli Ágnes... emlékezetére. Kolozsvár, 1803. (Pápai István beszédével együtt.)

5. Halotti beszéd az életnek megvetéséről... báró Radák Ádámnak szent emlékezetére... 1803. Kolozsvár. 1806.

6. A biró. Egy halotti beszéd néhai meltsgs, Sarkadi Türi László... emlékezetére. Kolozsvár, 1813.

Kéziratban maradt: Historia mundi universalis et patriae. Statistica, Politica, Eloquentia, Encyclopaedia, Aesthetica, Literatura romana s nagyszámú halotti oratiói s más beszédei, melyek a nagyegyedi könyvtárral együtt elpusztultak.

Nemzeti Társalkodó 1840. II. 16., 17. sz. (Zeykfalvi idősb Zeyk János).

Kőváry László, Erdély nevezetesebb családai. Kolozsvár, 1854. 115. l.

Uj M. Athenás 172. l. (Herepei Gergely ev. ref. lelkész.)

Petrik Bibliogr.