Kezdőlap

Hochmeister Márton,

polgármester, könyvkiadó s könyvnyomtató, H. Márton nyomdász és Plantz Mária fia, szül. 1767. ápr. 19. Nagyszebenben; az ottani ág. ev. főiskolában nyerte első oktatását; 1777-ben atyja Bécsbe vitte, hol 1778-ban áttértek a r. katholikus hitre; Mária Terézia királyné különös kegyelméből a váczi nemes ifjak intézetébe (Theresianum) vétetett föl; innét 1782-ben kilépvén, a kolozsvári lyceumban 1785-ig hallgatta a jogi tanulmányokat; 1786-tól az erdélyi guberniumnál gyakornokoskodott. 1789-ben a nagyszebeni külső tanácsba vétetett föl. Atyjának halála (1789 márczius 29.) után annak nyomdáját örökölte, melyet egy könyvkereskedéssel (mely 1815-ig az egyetlen volt Erdélyben) és könyvkiadással egybekapcsolva vezetett; az atyjának és utóbb saját költségén 1784-től kiadott első s 1837-ig az egyedüli német hirlap a Siebenb. Zeitung, mely 1787-től Hermannstädter Kriegsbote s 1791-től Siebenbürger Bote nevet viselt, az ő nyomdájából került ki; ő alapította az erdélyi első magyar lapot, az Erdélyi Magyar Hirvivőt, mely 1790. ápr. 1-től hetenként kétszer jelent meg Nagy-Szebenben; e lap rövid idő mulva a Kolozsvárt alapított uj nyomdájában mint Erdélyi Hiradó folytatta rövid pályáját. Bethlen Farkas Historiájának kiadását, szintén nagy áldozattal, ő fejezte be 1793-ban hat kötetben; továbbá ő adta ki a Siebenb. Quartalschriftet hét kötetben (1790-1801) és a Siebenb. Provinzialblättert öt kötetben (1805-1824). 1798-ban a város belső tanácsába választatott meg, és 1805-ben városgazda (Stadthann), 1811. városbiró s 1818-ban polgármester lett. 1827-ben két izben utazott Bécsbe a város ügyeiben és 1829. okt. nyugalomba vonúlt, önként lemondván minden díjazásról; ekkor nyerte a kir. tanácsosi czímet; már előbb (1810) a nagy polgári arany érdemérmet és 1813-ban nemességet nyert. Meghalt 1837. jan. 9. Nagy-Szebenben. Kolozsvári nyomdáját, 26,000 frt értékben, 1809-ben az ottani r. kath. lyceumnak ajándékozta, hálából a váczi Theresianumban kapott neveléseért; több egyéb jótékony adományain kívül a nagyszebeni német szinházat (mely 1789-ben atyja költségén 24,000 frt értékben létesült, de 1826. aug. 6. leégett) saját költségén felszerelte és bebutoroztatta.

Saját kiadásában megjelent munkák:

1. Volkskalender. Hermannstadt, 1790 és 1791., 1793., 1796, 1798-1800., 1803 és 1804. (Az osztrák-török háborunak, az erdélyi városoknak történeti leirásával sat.)

2. Geschichts- und Wirthschaftskalender. Hermannstadt, 1801-1809. (Történelmi leirásokkal.)

3. Neuer gemeinnütziger Kalender für Siebenbürgen. Hermannstadt, 1828-1837. (Tört. és helyrajzi tartalommal.)

4. Sittenbüchlein für die Jugend in den Städten. Hermannstadt, 1798.

5. Anweisung zum Briefschreiben... Hermannstadt, 1802.

6. Briefsteller für alle Menschen. Hermannstadt, 1810.

7. Taschenbuch für junge Handwerker und Künstler in allen Verhältnissen... Hermannstadt. 1814.

8. Praecipuarum cuivis Patriae Civi scitu dignarum necessariarumque Ordinationum Normalium Collectis Excessi R. Gubernii adnutu impressae. Hermannstadt, 1830-1841. Négy kötet. (Német czímmel is és német szöveggel, Trausch részletes tartalmát közli.)

9. Unterricht für Bürger und Ortsbewohner über die der Regierung, dem Vaterlande, den Mitbürgern und sich selbst schuldigen Pflichten... Hermannstadt, 1832.

10. Sammlung aller vom Jahre 1795 bis zum J. 1805 für die sächsische Nation in Siebenbürgen von allerh. Orten erlassenen Regulationsvorschriften... Hermannstadt, 1832. (2. kiadás. Hermannstadt, 1846. Trausch bőven ismerteti.)

11. Ausführliche und leichtfassliche Anweisung, wie Waldungen gepflanzt, erhalten und wirthschaftlich benützt werden können... Hermannstadt, 1835.

12. Der verständige Hausschreiber nach dem neuesten Geschmack als Brieffertiger und Geschäftsmann .. Hermannstadt, 1836.

13. Der unfehlbare Raupen-, Insekten- und Würmervertilger... Hermannstadt, 1836.

Nála jelent meg a többi közt Gyarmathy Sámuel nagy magyar nyelvtana (1794), az Erdélyi Játékos Gyűjtemény és számos más magyar, latin és német munka. Naplójegyzeteiből, melyet Családkönyv (Hausbuch) czímmel még atyja kezdett írni, bő kivonatot közöl fia az atyjáról írt életrajzában.

M. Kurir 1788. 7. sz.

Hazai és Külföldi Tudósítások 1829. II. 36. sz., 1837. I. 8. sz.

Trausch, Schriftsteller-Lexikon II. 171. l.

Hochmeister Adolf, Leben und Wirken des Martin von H. Hermannstadt, 1873. (Élete részletes körülményeit, az általa kiadott munkák jegyzékét és az azokról irt bővebb ismertetéseket foglalja magában.)

Figyelő X. 335-339., 352-353., XI. 256. l.

Petrik Bibliogr. II., IV.

Kazinczy Ferencz Levelezése II. 226., 573., 575. l.

Corvina 1889. 8-12. sz. (Ifj. Hochmeister örökösei 1837-1843.)