Kezdőlap

Homor István,

főreáliskolai tanár, szül. 1849. aug. 5. Pásztón Hevesmegyében; a gymnasiumot Egerben végezte; a budapesti egyetemen a bölcseleti karnál br. Eötvös L., Than, Jedlik, Petzwal, Horváth Cyrill és Toldy Ferencz tanároktól három éves tanfolyamot hallgatott; tagja volt két évig az akkor alkult gymnasiumi tanárképzőnek és 1873. decz. 24. tanári oklevelet nyert a természettan- és menynyiségtanból. 1872. aug. a szegedi állami főreáliskolához helyettes tanárnak neveztetett ki. 1874. febr. 3. rendes tanár lett ugyanott, hol jelenleg is működik és tanítja a vegytant, géptant, természettant, mennyiségtant és könyvvezetést. A szegedi Dugonics-társaság rendes tagja; a tisztviselő-egylet alelnöke; a gőzgépkezelők és kazánfűtők vizsgáló bizottságának tagja.

Több vezérczikket és szini kritikát írt a Szegedi Lapokba (1873. melynek főmunkatársa volt). Programmértekezései a szegedi főreáliskola Értesítőjében (1875. Hogyan kezelendő a természettan középiskoláinkban. 1886. Beszéd a záró ünnepélyen, 1889. A hazai s külföldi polytechnikumok összehasonlító ismertetése, 1894. Huszonegy év a szegedi reáliskola történetében); czikkei a Szegedi Hiradóban (1895. A csillagos ég képe Szeged horizontja felett 1895. jún. 5-én, A leghosszabb napszaka és legrövidebb éjszaka Szegeden); a Physikai Lapokban (1895. Adatok a gáz- és vízvezetéknél mutatkozó villamos áramokhoz.)

Munkái:

1. Az egyszerű könyvvitel alapvonalai. Szeged, 1889.

2. A szegedi magyar kir. állami főreáliskola története. 1851-1894. Szeged, 1895. (Különnyomat a szegedi főreáliskola Értesítőjéből.)

Kéziratban: Ezer physikai feladat megoldva és táblákkal ellátva, Fliedner C. után; Szeged fekvésére vonatkozó kosmographikus adatok (a szegedi Dugonics-társaság Milleniumi Évkönyve számára); természettani előadások sorozata a munkások számára rendezett vasárnapi előadásokon 1893-95.; felnőttek oktatásán népszerű vegytani és természettani értekezések 1872-73. (A centrifugalis és centripetalis erők és azoknak alkalmazása, A zengő hangok problemája, Optikai kérdések fejtegetése, Válogatott fejezetek a szerves és szervetlen chemiából, A földköri lég és a légnyomás tüneményei, 1873., A villamosság nemeinek történeti fejlődése s alkalmazása 1893., Válogatott fejezetek a légnemű testek mechanikájából 1893. A szilárd testek nyug. moztanának nevezetesebb esetei 1894., Hőtani kérdések fejtegetései.)

M. Könyvészet 1889.

A szegedi magyar kir. állami főreáliskola Története. Szeged, 1895. 147. l.