Kezdőlap

Horinka Imre,

jogi doktor és jogakadémiai tanár, H. István m. kir. hivatalnok és Bittó Anna fia, szül. 1849. aug. 15. Farkashidán Pozsonymegyében; középiskolai tanulmányait a pozsonyi főgymnasiumban 1868-ban végezte; a jog-és államtudományi tanfolyamot ugyanott a kir. jogakadémián és 1871-től a pesti egyetemen, ho11874. decz. 3. jogi doktorrá avatták és ugyanott a nemzetgazdaságtanból magántanárrá képesíttetvén, ezen minőségben 1876. máj. 10. ő felsége által megerősíttetett. (1870-ben a pozsonyi jogintézeten képesítést nyert az államszámviteltanból és a pozsonyi m. kir. pénzügyigazgatóságnál a kataszteri szakból.) A pozsonyi m. kir. pénzügyigazgatóság mellett mint kataszteri ügyvezető földadósorozati munkálatok felvétele körül gyakorlatilag működött. 1874. okt. 10. a pécsi joglyceumhoz a jogtörténet és egyházjog tanszékére neveztetett ki; 1875. febr. 24. ugyanazon intézetnél a nemzetgazdaság, pénzügytan és pénzügyi törvényisme tanszékre helyeztetett át; 1876. jún. 1. rendes tanárrá neveztetett ki. 1876. febr. 19. a győri kir. jogakadémiához a közigazgatási jog- és statisztika helyettes, júl. 13. rendkívüli s 1879. okt. 3. rendes tanárává neveztetett ki. 1885. szept. 14. a megüresedett nemzetgazdaságtani tanszék ellátásával is megbízatott. Elbetegesedvén, Pozsonyba ment üdülést keresni s ott 1889. aug. 12. meghalt.

Czikkei a Nemzetgazdasági Szemlében (1881. A statisztikai eszmék történeti fejlődése, 1882. Az egyenes és fogyasztási adók összefüggése az elmélet és a gyakorlati élet szempontjából és az egy-adó rendszerei, a Schwartner-díjat nyert dolgozat; mindkét czikk a Jogtudományi Közlönyben is megjelent.) A Magyar Közigazgatásnak is munkatársa volt.

Munkái:

1. Magyarország közigazgatásának története. Bpest, 1887. (Különnyomat a M. Közigazgatásból.)

2. A törvényhatóságok fejlődésének története Magyarországon és jelen közigazgatási állása. Bpest, 1888.

Horváth Ignácz Könyvészete 1887.

Önéletrajzi adatok és testvérbátyjának H. Rikárdnak szives közlése.