Kezdőlap

Horváth Jenő (rónai),

honvéd-őrnagy és a magyar tud. Akadémia levelező tagja, szül. 1852. decz. 30. Drégely-Palánkon (Hontm.); a honvédséghez besoroztatván a Ludovika-Akadémián a tisztképző tanfolyamot végezte; 1876. szept. 18. hadnagy lett. 1878-ban a Ludovika-Akadémia felsőbb tiszti tanfolyamába, innét pedig a bécsi cs. kir. hadiskolába jutván, ezeknek végzése után vezérkari tisztté minősíttetett és soron kívül főhadnagygyá, 1886. máj. 1. szintén soron kívül századossá, 1892. nov. 1. pedig őrnagygyá lépett elő. 1882-től három évig a honvédelmi miniszteriumban a kiképezési ügyek referense volt, 1885-től fogva pedig hat évig a Ludovika-Akadémián mint a harczászat és hadtörténelem tanára működött, mely szolgálatának befejezte után a katonai érdemkeresztet kapta. Egy évi csapatszolgálat és két évi kerületi segédtiszti alkalmazás után 1894 őszén a honvédtörzstiszti tanfolyamhoz került, hol mint parancsnokhelyettes és a harczászat tanára működik. A m. tudományos Akadémia 1886-ban a hadtudományi bizottságba előadóul hívta meg, 1888. máj. 4. pedig levelező tagjává és a hadtudományi bizottság rendes előadójává választotta meg.

Czikkei a Ludovika-Akadémia Közlönyében (1876. A katonai nevelő- és képzőintézetek, 1879. A gyorsírás és annak alkalmazása katonai czélokra, 1880. Tanulmány a franczia hadi intézményekről, 1882. Kikülönítésekről, 1882. A csapatok térbeli kiterjeszkedéséről a harczban, A kassa-vidéki harczmezők, 1883. A magyar királyi honvédség kiképzési és oktatásügyi viszonyai, A magyar vasúti hálózat, németül a bécsi Organ der Militär-Wissenschaftlichen Vereineben, A magyar kir. honvédségi Ludovika-Akadémia, 1884. A román hadsereg, németül az Organ der Mil.-Wiss. Vereineben, Chalonstól Sedanig, 1885. Gordon tábornok, Szondy György, 1886. Kis ürmérettel bíró gyalogsági tárfegyverek, Szabályok a három fegyvernem használatára az olasz hadseregben, 1888. Néhány szó a magyar hadi történetírás ügyében, A lugosi tábor őszi fegyvergyakorlatai, 1889. Lövészegyesületek, 1889. Gurko tábornok hadműveletei a Balkánban, 1891. Zrinyi Miklós hadtudományi munkáiról, 1895. Az alkalmazó harczászat; könyvismertetés minden évf.); a M. Katonai Évkönyvben (1887. A m. tud. Akadémia kebelében fennálló hadtudom. bizottság működése, A m. kir. honvédségi Ludovika-Akadémia, A közös katonai nevelő- és képzőintézetekben magyar alapítványi helyeken elhelyezett ifjak kiképzése, Hadi tudományok és művészetek, Hadtörténelmi események az 1885-86. évben, Az 1885-86-ban elhalt jelesebb katonák nekrologja); a Segítség-Albumban (1887. Eperjes katonai fontossága); a Századokban (1888. Gróf Nádasdy Ferencz és a Nádasdy-levéltár); a Hadtörténelmi Közleményekben (1888. A várnai csata, Mátyás király, Zrinyi Miklós Kanizsa előtt 1664-ben, 1889. Gróf Zrinyi Miklós a költő és hadvezér hadtudományi elvei, akadémiai székfoglaló, Az 1866. évi osztrák-olasz hadjárat, Montecuccoli és Zrinyi vitája, Zrinyi M. és egy költeménye, Károly főherczeg Neerwindennél, könyvismertetések és hadt. apr., 1890. Lothringeni Károly herczeg sziléziai hadjárata 1757-ben, Mátyás király és hadjáratai, Montecuccoli Raymond császári vezér és Zrinyi Miklós horvát bán közt folyt vita iratai, 1891. Egy lap a Mária Terézia-rend történetéből, Zrinyi Miklós a költő, mint hadvezér, Az 1664. mura-rábamelléki hadjárat és a Szt.-Gotthard melletti csata, 1892. Egy portyázó különítmény jelentései a sziléziai háborúk időszakából, A koronázás huszonötéves emlékünnepe, A Nagyvárad visszavívásának kétszázados emlékünnepe, 1893. Pozsony és a Közép-Dunavonal, A magyar hadtörténelem az ezredéves kiállításon, Bocskai háborúja Rudolf ellen 1604-1606., 1894. A felsőmagyarországi hadjárat 1664-ben és további adatok; hadtörténelmi apróságok és könyvismertetések minden évf.)

Munkái:

1. A morvamelléki hadgyakorlatok 1884-ben. Bpest, 1884. (Térképpel és 8 rajzmelléklettel.)

2. Harczászat. Bpest, 1888. A m. kir. honvédségi Ludovika-Akadémia tisztképző és felsőbb tiszti tanfolyama számára előírt és rendszeresített s a m. kir. honvéd törzstiszti tanfolyamon használatra elfogadott tankönyv. Két kötet. (140 ábrával. 2. kiadás. Bpest, 1891.)

3. Az egyetemes hadtörténelem vázlata. Bpest, 1889. (Két ábrával és 25 rajzmelléklettel.)

4. Gróf Zrinyi Miklós hadtudományi munkái. A m. tudom. Akadémia megbizásából sajtó alá rendezve, bevezető életrajzzal, szövegmagyarázattal és megjegyzésekkel ellátva Bpest, 1891. (Zrinyi Miklós arczképeivel.)

5. Az újabbkori hadviselés történelme. A m. kir. honvédségi Ludovika-Akadémia felsőbb tiszti tanfolyama számára. Bpest, 1891. (Atlassal, 75 rajzmelléklet, hadműveleti vázlatok és csatatervek.)

6. Magyar Hadi Krónika. Bpest, 1896. Két kötet. (A magyar nemzet ezer éves küzdelmeinek katonai története. Millennaris kiadás. Sajtó alatt.)

Szerkesztette a Magyar Katonai Évkönyvet 1887-ben; szerkeszti a Hadtörténeti Közlemények cz. folyóiratot 1888 óta és a Magyar Hadtörténelmi Könyvtárt, mind a hármat a m. tudom. Akadémia hadtörténelmi bizottságának megbizásából.

M. Akadémiai Értesítő 1886., 1888-89., 1892.

M. Könyvészet 1887-88., 1891.

M. Akadémiai Almanach 1890. 280., 1891. 138., 1892. 139. l.

Pallas Nagy Lexikona IX. 382. l. (Mangold Lajos.)