Kezdőlap

Hunyadi (Szabó) Ferencz,

evang. ref. püspök, szül. 1743. júl. 23. Telegden (Biharm.), hol atyja, szintén H. Ferencz, prédikátor volt; tanulmányait Diószegen kezdte, 1758. ápr. 27. a felső osztályba Debreczenbe ment, hol a theologiát is végezte. 1765-ben Diószegen lett rector; 1767. okt. 26-tól Bazelben tanult; onnét hazaérkeztekor 1768. nov. 6. segédlelkész lett Debreczenben Piskárkosi Szilágyi Sámuel püspök mellett. 1770. jan. l. rendes lelkésznek választották. Mint jeles szónok nagy kedvességben állt nemcsak Debreczenben, hanem messze vidéken is. 1781. Szathmári P. István mellé vice-nótáriussá, annak pedig püspökségre lett emeltetése után 1786. jan. 17. generalis nótáriussá, végre 1791. júl. 29. a tiszántúli kerület püspökének választotta Sinai Miklós ellenében; e választás sok viszályra adott okot. Részt vett a budai zsinatban, melyben a tiszántúli kerület részéről 24-ed magával jelent meg. 1795-ben, midőn Sárospatakra ment a vizsgálatokra, hirtelen szélütés érte s harmadnapra júl. 7. meghalt; ott is temették el. (Özvegye Veresmarti Klára még 1825-ben Diószegen élt.)

Munkái:

1. Diaetai prédikátziók, a melyeket a közelebb elmúlt ország gyűlésére fel seregelt úri rendek előtt Budán elmondott. A maga költségén pedig kinyomattatott Dobos István, Pest, 1791.

2. Keresztyén archivarius, vagy olyan historiai gyűjtemény, melyben összeszedegettetve feltaláltatnak a bibliában elő-forduló dolgoknak a régi külső íróknál megmaradott nyomai; és az ő tulajdon szavaikkal, s azokra való szükséges jegyzésekkel előadattatnak, azon külső írók életek idejének rendi szerint. Vácz, 1794. Két kötet.

3. József eladatása. Egy próbatétel Milton szerint. (Költemény.) Pozsony, 1795.

4. Tizenhét predikatziók, melyeket a debreczeni reform. ekklesiában elmondott... Diószeg, 1795.

5. Ötvenhét közönséges predikatziók, melyeket a debreczeni reformata sz. ekklésiában elmondott néhai... Most pedig a maga költségén köz-haszonra kibocsátott Dobos István. I-III. Darab. Vácz. 1797-99. A IV. kötet czíme: Hetvenkét ünnepi prédikácziók, melyeket a debreczeni ref sz. ekklesiában elmondott. Vácz, 1800.; az V. kötet: Különös alkalmatosságokra való ötvennyolcz prédikátziók, melyeket a debreczeni ref. sz. ekklesiában elmondott... Vácz, 1802.

6. Ötvenhat halotti prédikátziók, melyeket sok uri rendek, és más külömb-külömbféle sorsú, hivatalú. állapotú és idejű halottak felett elmondott néhai... és most közhaszonra kibocsátott Molnár Ferencz. Vácz, 1805. Két kötet. (Molnár F. veje volt Hunyadi Ferencznek.)

7. A heidelbergi katechismusnak urnap szerint való magyarázatja, melyet készített s el is mondott néhai... és most a közhaszonra kibocsátott Molnár Ferencz. Vácz, 1808. két kötet.

Részt vett a híres Debreczeni Grammatika szerkesztésében.

Latin epigrammája van a Weszprémi, Succ. Med. Biogr. III. k.

Kéziratban maradt: A magyarországi prot. ekklesiák historiája, Tóth Ferencz szerint 1775-ig lehozva, de a régibb dolgokra nézve csak Lampe-Ember van magyarra fordítva; Annak megmutatása, hogy a ker. vallás a görögök által hozatott be Magyarországba (ennek megjelenését a censura megtiltá); Catalogus principium magnatum, nobilium evangelium religionem a temporibus reformationis amplectantium aut faventium in Hungaria et Transsilvania; A bécsi és linczi békekötés historiai előadása; Superintendentes ecclarum reformatorum hungaricarum Trans-Tibiscanarum Debreceni 1785 (közölve Weszprémi Biographia Medicorumában); A titkos könyv jövendöléseinek beteljesedése Lowmann szerint; Fides ecclesiae rom. kath. hodiernae de sacramenti Eucharistiae; A mise szolgáltatásának rendi a római missale szerint, mely nyomtattatott Veneciában 1776.; Jób könyvének fordítása (a 36. részig terjed); Excepta ex epistolis Gregorii magni.

Levelei: Tóth Ferenczhez 1807. szept. 7. és Molnár Ferenczhez 1807. júl. 23. (a m. n. múzeum kézirattárában.)

Weszprémi, Succincta Medic. Biogr. IV. 366., 370. l.

M. Kurir 1795. II. 139. l.

Tóth Ferencz, Túl a Tiszai helv. hitv. püspökök élete 203-36. l.

Katona, Historia Critica. XLI. 592., XLII. 582. l.

Uj M. Athenás 186. l.

Petrik Bibliogr.

Kazinczy Ferencz levelezése I., II., IV. és Bakóczi János szives közlése a debreczeni ev. ref. egyház jegyzőkönyvéből.